دریافت قیمت اعظمی A

دریافت قیمت اعظمی A
برای اینکه Max A ویا قیمت اعظمی A را در رابطه A=3sinx-4cosy دریابیم باید قیمت اعظمی 3sinx و قیمت اعظمی 4cosy- را دریافته و آنها را باهم جمع کنیم. ساحه تحول ساین از 1- الی 1+ میباشد و در این ساحه تحول قیمت اصغری 3sinx مساوی به 3- و قیمت اعظمی آن مساوی به 3+ میشود. ساحه تحول کوساین نیز 1- الی 1+ میباشد که در این ساحه تحول قیمت اصغری 4cosy- مساوی به 4- و قیمت اعظمی آن 4+ میشود. بناءً قیمت اعظمی 3sinx-4cosy مساوی به 7 میباشد.

پاسخ دهید

داکتر محمد شریف پاینده

داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.