ساده ساختن افاده مثلثاتی

ساده ساختن افاده مثلثاتی

برای حل این سوال باید از مطابقت های الجبری و روابط مثلثاتی استفاده شود.

kankor9 555 11 - ساده ساختن افاده مثلثاتی

kankor9 555 22 - ساده ساختن افاده مثلثاتی

پاسخ دهید

داکتر محمد شریف پاینده

داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.