محاسبه زاویه طی شده توسط عقربه های ساعت به واحد رادیان

محاسبه زاویه طی شده توسط عقربه های ساعت به واحد رادیان

ثانیه گرد در هر 60 ثانیه [math]2\pi rad[/math] را طی میکند. برعلاوه موضوع فوق باید 3 دقیقه و 25 ثانیه را نیز به ثانیه تبدیل کنیم. بادرنظرداشت اینکه یک دقیقه 60 ثانیه میباشد، سه دقیقه 180 ثانیه میشود و اگر 25 ثانیه دیگر نیز با آن جمع شود، 205 ثانیه میشود. برای اینکه دریافت شود که در 205 ثانیه (3 دقیقه و 25 ثانیه) چند رادیان را طی میکند باید از تناسب استفاده کنیم. به تصویر ذیل توجه کنید. kankor2 131 - محاسبه زاویه طی شده توسط عقربه های ساعت به واحد رادیان

پاسخ دهید

داکتر محمد شریف پاینده

داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.