اگر [math]a - b = 7[/math] و [math]a + c = 14[/math] باشند، قیمت [math]{a^2} - bc - ab + ac[/math] را دریابید؟

این نوشته 2 دیدگاه دارد

  1. برای محاسبه  [math]{a^2} - bc - ab + ac[/math] در ابتدا آنرا تجزیه میکنیم تا به  [math]a - b[/math] و  [math]a + c[/math] تبدیل شود و بعداً قیمت های آنها را وضع میکنیم. افاده فوق به طریقه گروپ بندی تجزیه میشود و برای آسانی تجزیه بهتر است تا اول آنرا مرتب بسازید. در اینجا من آنرا به اساس حروف a,b,c مرتب میسازم و بعداً آنرا تجزیه میکنم.
    [math]\begin{array}{l} {a^2} - bc - ab + ac\\ \\ \to {a^2} - ab + ac - bc\\ \\ \to a\left( {a - b} \right) + c\left( {a - b} \right)\\ \\ \to \left( {a - b} \right)\left( {a + c} \right)\\ \\ \to \left( 7 \right)\left( {14} \right) = 98 \end{array}[/math]
    طریقه دوم حل سوال طوری است که روابط  [math]\left\{ \begin{array}{l} a - b = 7\\ a + c = 14 \end{array} \right.[/math] را طرف به طرف ضرب کنید و قیمت  [math]{a^2} - bc - ab + ac[/math] دریافت میشود.
  2. اگر زحمت نمی شود میشه که لینک چپتر کانکور ۲ را در سایت بگذارید . با احترام

پاسخ دهید