امتحان تفسیر صنف دهم ۲۴-۱-۹۷

این امتحان ۵۰ سوال دارد و مدت ۳۰ دقیقه برای آن تعیین شده است. بعد از جواب دادن به هر سوال پیام درست ویا نادرست را مشاهده خواهید کرد و در اخیر نتیجه امتحان و پاسخنامه نیز قابل دسترس میباشد.