امتحان کانکور آزمایشی دوم صنف دوازدهم ۲۴-۱-۹۷

این امتحان 160 سوال دارد و از کتابهای صنف دوازدهم آماده شده است. مدت تعیین شده برای امتحان 2 ساعت و 40 دقیقه و مجموع نمرات 360 میباشد.