اگر [math]\left\{ \begin{array}{l} 2{x^2} - 5xy + 3{y^2} = - 10\\ 2x - 3y = 5 \end{array} \right.[/math] باشد، [math]x - y[/math] را محاسبه کنید؟

این نوشته 4 دیدگاه دارد

  1. [math]2{x^2} - 5xy + 3{y^2} = - 10[/math] را بر [math]2x - 3y = 5[/math] طرف به طرف تقسیم کنید و [math]x - y = -2[/math] دریافت میشود طوریکه اگر [math]\left\{ \begin{array}{l} 2{x^2} - 5xy + 3{y^2} = - 10\\ 2x - 3y = 5 \end{array} \right.[/math] طرف به طرف تقسیم شود کسر [math]\frac{{2{x^2} - 5xy + 3{y^2}}}{{2x - 3y}} = - 2[/math] حاصل میشود و اگر از عملیه تقسیم پولینوم ها استفاده کنید ویا از تجزیه استفاده کنید [math]x - y = -2[/math] حاصل میشود.
  2. استاد همو چند سوال دگه ره هم اگه جواب بتین
    1. متاسفانه حالا وقت ندارم. بخش حل سوالات را هم برای دو روز مسدود میکنم بخاطریکه مصروفیت هایم زیاد است اما سوالات شما را که دریافت کرده ام در روزهای آینده جواب خواهم داد.

پاسخ دهید