اگر [math]\left\{ \begin{array}{l} 2{x^2} – 5xy + 3{y^2} = – 10\\ 2x – 3y = 5 \end{array} \right.[/math] باشد، [math]x – y[/math] را محاسبه کنید؟

حل سوال:

[math]2{x^2} – 5xy + 3{y^2} = – 10[/math] را بر [math]2x – 3y = 5[/math] طرف به طرف تقسیم کنید و [math]x – y = -2[/math] دریافت میشود طوریکه اگر [math]\left\{ \begin{array}{l} 2{x^2} – 5xy + 3{y^2} = – 10\\ 2x – 3y = 5 \end{array} \right.[/math] طرف به طرف تقسیم شود کسر [math]\frac{{2{x^2} – 5xy + 3{y^2}}}{{2x – 3y}} = – 2[/math] حاصل میشود و اگر کسر طرف چپ را نیز با استفاده از عملیه تقسیم پولینوم ها ویا با استفاده از تجزیه ساده کنید [math]x – y = -2[/math] دریافت میشود.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست