اگر [math]{5^x} = \frac{1}{2}[/math] باشد، قیمت [math]{5^{1 - 2x}}[/math] را محاسبه کنید؟

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. با استفاده از قوانین طاقت در ابتدا [math]{5^{1 - 2x}}[/math] را به [math]{5^x}[/math] تبدیل میکنیم و بعداً [math]{5^x} = \frac{1}{2}[/math] را وضع میکنیم.
    512x=5152x=515x2=5122
    اگر کسرالکسر ساده شود 20 حاصل میشود.

پاسخ دهید