قیمت x را در معادله [math]\frac{4}{x} = - 2[/math] دریابید؟

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. اگر [math]\frac{4}{x} = - 2[/math] طرفین وسطین شود [math] - 2x = 4[/math] حاصل میشود. اگر اطراف معادله بر [math] - 2[/math] تقسیم شود [math]x = - 2[/math] حاصل میشود.

پاسخ دهید