هرگاه مساحت مستطیل [math]24{m^2}[/math] و محیط قایم آن [math]36m[/math] باشد، طول مستطیل را دریابید؟

این نوشته یک دیدگاه دارد

پاسخ دهید