اگر [math]\left| {2x + 3y - 12} \right| + \left| {2x - y - 4} \right| = 0[/math] باشد، [math]x \cdot y[/math] را محاسبه کنید؟

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. برای دریافت [math]xy[/math] در ابتدا باید x و y را محاسبه کنیم. برای این منظور [math]2x + 3y - 12 = 0[/math] و [math]2x - y - 4 = 0[/math] نوشته و سیستم معادلات [math]\left\{ \begin{array}{l} 2x + 3y - 12 = 0\\ 2x - y - 4 = 0 \end{array} \right.[/math] را حل میکنیم. برای حل سیستم معادلات میتوانید آنرا به شکل [math]\left\{ \begin{array}{l} 2x + 3y = 12\\ 2x - y = 4 \end{array} \right.[/math] تبدیل کرده و از طریقه افنا استفاده کنید. بعداً قیمت های x و y را باهم ضرب کنید.

پاسخ دهید