در معادله [math]\frac{1}{{x - a + 2}} + \frac{1}{{x + 2}} + \frac{1}{{x - 5}} = \frac{{13}}{{36}}[/math] اگر [math]{x_1} = 7[/math] باشد، قیمت a را دریابید؟

این نوشته 2 دیدگاه دارد

  1. [math]{x_1} = 7[/math] داده شده است که قیمت x است. در معادله [math]x = 7[/math] وضع کنید و آنرا ساده سازید. بعداً قیمت a را محاسبه کنید.
    1xa+2+1x+2+1x5=133617a+2+17+2+175=13361a+9+19+12=13361a+9=133619121a+9=13418361a+9=9361a+9=141a+9=1×4+a9=4a=4+9a=13

پاسخ دهید