در مساوات ترکیبی [math]\left( {\begin{array}{*{20}{c}} {2013}\\ p \end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}{c}} {2013}\\ {2008} \end{array}} \right)[/math] قیمت p را دریابید؟

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. اگر [math]\left( {\begin{array}{*{20}{c}} a\\ b \end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}{c}} a\\ d \end{array}} \right)[/math] باشد، حتماً [math]b + d = a[/math] میباشد. بادرنظرداشت رابطه فوق میتوانیم بنویسیم که [math]p + 2008 = 2013[/math] میباشد و اگر معادله را حل کنیم [math]p = 2013 - 2008 = 5[/math] حاصل میشود.

پاسخ دهید