معادلات [math]\sqrt[3]{{\frac{{\sqrt 3 }}{{\sqrt[3]{{729}}}}}} = {3^x}[/math] و [math]\frac{1}{{\sqrt {{4^{1 – x}}} }} + \sqrt {{4^{x – 1}}} + 1 = 17[/math] را حل کنید؟

سوالات فوق هم معادلات جذری و هم نمایی اند و برای حل آنها باید از قواعد موجود برای حل معادلات نمایی و قواعد موجود برای حل معادلات جذری استفاده شود.

372933=3x33633=3x3323=3x3933=3x3392=33x2381=36x127=36x133=36x33=36x3=6x6x=+3/÷6x=+36=12
141x+4x1+1=17141x+4x1=171141x+4x1=16/41x41x×141x+41x×4x1=16×41x1+41x×4x1=1641x1+40=1641x1+1=1641x1+1=1641x2=1641x1641x=2/÷1641x=1841x2=18241x=16441x=14341x=431x=3x=31x=4/1x=4

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست