سوال ۴۶۰ و ۴۶۱ کتاب جیبی دوم

سوال ۴۶۰ و ۴۶۱ کتاب جیبی دوم

این نوشته 2 دیدگاه دارد

  1. سوال شما را امروز بعد از ظهر حل خواهم کرد. متاسفانه حالا وقت ندارم. برای دیدن حل آن میتوانید عصر ویا شام به سایت مراجعه کنید.
  2. سوالات فوق هم معادلات جذری و هم نمایی اند و برای حل آنها باید از قواعد موجود برای حل معادلات نمایی و قواعد موجود برای حل معادلات جذری استفاده شود.
    372933=3x33633=3x3323=3x3933=3x3392=33x2381=36x127=36x133=36x33=36x3=6x6x=+3/÷6x=+36=12

    یکی از دانش آموزان این سوال را به طریقه تا یک حد متفاوت تر حل کرده بود و تصویر آنرا اپلود کرده بود که در ذیل میتوانید آنرا مشاهده کنید.

    حل سوال به طریقه دوم
    141x+4x1+1=17141x+4x1=171141x+4x1=16/41x41x×141x+41x×4x1=16×41x1+41x×4x1=1641x1+40=1641x1+1=1641x1+1=1641x2=1641x1641x=2/÷1641x=1841x2=18241x=16441x=14341x=431x=3x=31x=4/1x=4

پاسخ دهید