در معادله [math]\left| {\left| {x – 4} \right| – 12} \right| = 9[/math] قیمت [math]\sum {{x_i}} [/math] را دریابید؟

در ابتدا باید معادله دارای قیمت مطلقه را حل کنید و بعداً جذور آنها را باهم جمع کنید تا [math]\sum {{x_i}} [/math] ویا [math]\sum x [/math] دریافت شود. برای حل معادله باید قیمت مطلقه را رفع کرده و از علامه های مثبت و منفی استفاده کنیم. تشریح حل معادلات دارای قیمت مطلقه بسیار طولانی میشود اما بصورت عموم چند قاعده را بخاطر داشته باشید. برای حل معادله [math]\left| x \right| = a[/math] اگر a یکعدد مثبت باشد قیمت مطلقه را رفع کرده و معادله [math] \pm \left( x \right) = a[/math] را حل می کنیم. اگر [math]\left| x \right| = a[/math] و a یکعدد منفی باشد معادله حل ندارد. اگر [math]\left| x \right| = a[/math] و a صفر باشد، قیمت مطلقه را رفع و معادله [math]x = a[/math] حل آن می باشد. بصورت عموم از علامه های مثبت و منفی زمانی استفاده میشود که قیمت مطلقه مساوی به یکعدد مثبت باشد. اگر قیمت مطلقه مساوی به صفر باشد، قیمت مطلقه را رفع کرده و از علامه های مثبت و منفی استفاده نمیشود. اگر قیمت مطلقه مساوی به یکعدد منفی باشد، اصلاً قیمت مطلقه را رفع نکنید بخاطریکه این نوع معادلات حل ندارند.

x412=9+x412=9……1x412=9…….2x412=9……1x4+12=9…….2x4=9+12……1x4=912…….2x4=21……1x4=3/1…….2x4=21……1x4=3…….2

طوریکه دیده میشود در معادلات (1) و (2) قیمت مطلقه مساوی به یکعدد مثبت می باشد، بناءً هر دو معادله حل دارد. معادلات (1) و (2) را جدا جدا حل کرده و جذور آنها را باهم جمع می کنیم.

x4=21……1±x4=21……1+x4=21x4=21+x4=21x+4=21+x=21+4x=214x=25x=17/1x=25x=17

x4=3…….2±x4=3…….2+x4=3x4=3+x4=3x+4=3+x=3+4x=34x=7x=1/1x=7x=1

xi=25+17+7+1xi=2517+7+1=16

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست