معادله [math]\sqrt {{x^2} – 4x} + 1 = 0[/math] چند حل دارد؟

تعداد حل معادلات جذری در اکثریت حالات بعد از حل آنها تعیین میشود. معادله جذری را حل کنید و قیمت های دریافت شده را امتحان کنید، اگر در معادله صدق نکنند معادله حل ندارد و اگر تنها یک قیمت صدق کند و سایر قیمت ها صدق نکنند، معادله یک حل دارد اما برای معادلات جذری که شکل [math]\sqrt {f\left( x \right)} + a = 0[/math] را دارند طوریکه a یکعدد مثبت باشد، طریقه ساده تر نیز وجود دارد. این نوع معادلات حل ندارند. بطورمثال: معادله [math]\sqrt {{x^2} – 4x} + 5 = 0[/math] حل ندارد و [math]\sqrt {{x^2} – 4x} + 1 = 0[/math] حل ندارد. این طریقه تنها برای معادلاتی جذری صدق میکند که درجه جذر جفت و خارج جذر حد ثابت مثبت باشد. برای سایر معادلات جذری برای اینکه تعداد حل آنها تعیین شود باید معادله را حل کنید.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست