معادله [math]x + 1 = \frac{x}{2} + 2[/math] با کدام یکی از معادلات [math]\left\{ \begin{array}{l} \frac{x}{2} + 1 = x + 2\,\,\,\,\,\left( I \right)\\ 2x + 3 = 2x + 5\,\,\,\,\left( {II} \right)\\ \frac{x}{2} + \frac{3}{2} = \frac{x}{4} + 2\,\,\,\,\,\left( {III} \right) \end{array} \right.[/math] معادل است؟

درصورتیکه معادله [math]x + 1 = \frac{x}{2} + 2[/math] حل شود، جذر آن [math]x = 2[/math] دریافت میشود. برای حل آن باید اطراف را در مخرج مشترک ضرب کنید. حل معادله مشکل نیست و خوب است تا خود تان حل کنید. حالا [math]x = 2[/math] را در چهار جواب داده شده وضع کنید و ببینید که [math]x = 2[/math] در کدام معادله صدق میکند. [math]x = 2[/math] در معادله اول و معادله دوم و معادله چهارم صدق نمیکند اما در معادله سوم صدق میکند. بناءً گفته میتوانیم که معادله سوم با معادله [math]x + 1 = \frac{x}{2} + 2[/math] معادل میباشد.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست