در مطابقت [math]\left( {x – b} \right)\left( {x + 7} \right) = {x^2} + 4x – 21[/math] قیمت b را دریابید؟

برای دریافت قیمت b باید در ابتدا در طرف چپ مطابقت عملیه ضرب را انجام دهید. بعد از اجرای عملیه ضرب حدود مشابه را ساده سازید و در اخیر ضرایب حدود مشابه در دو طرف مساوات را مساوی قرار دهید و معادله را حل کنید. طوریکه دیده میشود در طرف راست معادله تنها یک حد دارای [math]{x^2}[/math] و تنها یک حد دارای [math]x[/math] وجود دارد. طرف چپ معادله را نیز ضرب میکنیم و ساده می سازیم تا تنها دارای یک حد دارای [math]{x^2}[/math] و تنها دارای یک حد دارای [math]x[/math] باشد و بعداً ضرایب را باهم مساوی قرار میدهیم.

xbx+7=x2+4x21x2+7xbx7b=x2+4x21x2+7bx7b=x2+4x217b=4b=47b=3/1b=3or7b=21b=3

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست