اگر [math]P\left( {n,2} \right) = 72[/math] باشد، قیمت n را دریابید؟

سوال فوق نظر به فورمول [math]P\left( {n,k} \right) = \frac{{n!}}{{\left( {n – k} \right)!}}[/math] حل میشود. نظر به رابطه فوق در ابتدا [math]P\left( {n,2} \right)[/math] را ساده سازید و بعداً معادله را حل کنید تا قیمت n دریافت شود.

Pn,2=72n=?solution:Pn,2=72n!n2!=72nn1n2!n2!=72nn1=72n2n=72n2n72=0

درصورتیکه معادله [math]{n^2} – n – 72 = 0[/math] حل شود، n=9 و n=-8 حاصل میشود. جواب سوال باید n=9 باشد بخاطریکه برای [math]P\left( {n,k} \right)[/math] باید n و k اعداد مثبت باشند.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست