سوال امتحان تجزیه، مطابقت

سوال امتحان تجزیه، مطابقت

این نوشته 2 دیدگاه دارد

  1. برای اینکه A+B+C دریافت شود باید در ابتدا عملیه ضرب طرف چپ مساوات را انجام دهید و بعداً ضرایب حدود مشابه را باهم مساوی قرار دهید. در اخیر قیمت های دریافت شده را باهم جمع کنید.

    4x+72x1=Ax2+Bx+C42x2x+14x7=Ax2+Bx+C42x2+13x7=Ax2+Bx+C8x2+52x28=Ax2+Bx+CA=8B=52C=28A+B+C=8+52+28=32
  2. تشکر از استاد شریف سپاس فراوان

پاسخ دهید