امتحان پولینوم، مطابقت، تجزیه افاده ها و کسرهای الجبری ۱۰-۱-۹۷