اگر یکی از فکتورهای [math]\frac{1}{8}{x^3} – \frac{1}{{27}}{y^3}[/math] افاده [math]\frac{1}{4}{x^2} + \frac{1}{6}xy + \frac{1}{9}{y^2}[/math] باشد، فکتور دومی آنرا دریابید؟

یکی از طریقه های دریافت فکتور دومی در این سوال طوری است که هر جواب را با [math]\frac{1}{4}{x^2} + \frac{1}{6}xy + \frac{1}{9}{y^2}[/math] ضرب کنید و ببینید که حاصل ضرب کدام یکی آنها با [math]\frac{1}{4}{x^2} + \frac{1}{6}xy + \frac{1}{9}{y^2}[/math] مساوی به [math]\frac{1}{8}{x^3} – \frac{1}{{27}}{y^3}[/math] میشود.

طریقه دوم دریافت فکتور طوری است که باید [math]\frac{1}{8}{x^3} – \frac{1}{{27}}{y^3}[/math] را تجزیه کنید. در اینجا از همین طریقه استفاده میکنیم. متوجه باشید که افاده [math]\frac{1}{8}{x^3} – \frac{1}{{27}}{y^3}[/math] نظر به مطابقت [math]{x^3} – {y^3} = \left( {x – y} \right)\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)[/math] تجزیه میشود.


18x3127y3=123x3133y3=12x313y3=12x13y14x2+16xy+19y2

دیده میشود که فکتور دومی آن [math]\frac{1}{2}x – \frac{1}{3}y[/math] میباشد.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست