سوال۱۶ کارخانگی

سوال۱۶ کارخانگی

این نوشته 2 دیدگاه دارد

  1. برای اینکه یکی از عوامل ضربی افاده [math]xy + nz - xz - ny[/math] دریافت شود، افاده [math]xy + nz - xz - ny[/math] را تجزیه میکنیم و می بینیم که کدام جواب داده شده در عوامل ضربی آن وجود دارد. برای تجزیه این افاده باید از گروپ بندی استفاده شود. در ابتدا جاهای حدود را تبدیل میکنیم و متوجه باشید که ترتیب آنها را نیز یکسان می سازیم. اگر یک گروپ از y شروع و به z ختم شده باشد، گروپ دوم نیز باید از y شروع و به z ختم شود.

    xy+nzxzny=xyxz+nzny=xyxzny+nz=xyznyz=xnyz

    طوریکه دیده میشود عوامل ضربی افاده فوق x-n و y-z میباشند و شما ببینید که در جوابات داده شده کدام یکی از آنها وجود دارد.

  2. سلام استاد محترم به صحت وسلامتی شما استاد دیزاین قبلی سایت خیلی خوب بود اګر امکان اش باشد خیلی خوب میشه تشکر

پاسخ دهید