افاده [math]\sqrt[3]{{\frac{{x – y}}{{x + y}}}} \cdot \sqrt {\frac{{x + y}}{{x – y}}} [/math] را ساده سازید؟

در ابتدا بین 2 و 3 باید 6 درجه مشترک انتخاب شود. درجه مشترک تقسیم هر درجه و ضرب توان مجذور میشود. بعداً نظر به قوانین طاقت توان را به صورت و مخرج توزیع کرده و عملیه اختصار را انجام دهید.

xyx+y3×x+yxy=xyx+y2×x+yxy36=xy2x+y2×x+y3xy36=x+yxy6

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست