افاده [math]\frac{{{x^{ – 2}} + {y^{ – 2}}}}{{{x^{ – 1}}y + {y^{ – 1}}x}}[/math] را ساده سازید؟

$ \begin{gathered} {\frac{{x}^{{-}{2}}{+}{y}^{{-}{2}}}{{x}^{{-}{1}}{y}{+}{y}^{{-}{1}}{x}}} \hfill\\ {} \hfill\\ {{=}\frac{\frac{1}{{x}^{2}}{+}\frac{1}{{y}^{2}}}{\frac{y}{x}{+}\frac{x}{y}}} \hfill\\ {} \hfill\\ {{=}\frac{\frac{{y}^{2}{+}{x}^{2}}{{x}^{2}{y}^{2}}}{\frac{{y}^{2}{+}{x}^{2}}{xy}}} \hfill\\ {} \hfill\\ {{=}\frac{\left({{y}^{2}{+}{x}^{2}}\right)\left({xy}\right)}{\left({{y}^{2}{+}{x}^{2}}\right)\left({{x}^{2}{y}^{2}}\right)}} \hfill\\ {} \hfill\\ {{=}\frac{1}{xy}} \hfill \end{gathered} $

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست