اگر [math]x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2}[/math] باشد، [math]\sqrt x – \frac{1}{{\sqrt x }}[/math] را محاسبه کنید؟

برای حل این سوال باید از فورمول [math]x + \frac{1}{x} = {\left( {\sqrt x – \frac{1}{{\sqrt x }}} \right)^2} + 2[/math] استفاده شود. قیمت [math]x + \frac{1}{x}[/math] را وضع میکنیم تا [math]{\sqrt x – \frac{1}{{\sqrt x }}}[/math] دریافت شود.

x+1x=52x1x=?Solution:x+1x=x1x2+252=x1x2+2x1x2=+252x1x2=12/1x1x2=12/x1x=12x1x=12x1x=12x1x=12×22x1x=22

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست