۳۳۲ كتاب جيبى ٣

۳۳۲ كتاب جيبى ٣

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. هر قیمت مطلقه را جدا جدا مساوی به صفر وضع کنید که درنتیجه یک سیستم معادلات دو مجهوله حاصل میشود. بعداً سیستم معادلات دو مجهوله را به طریقه افنا یا تعویضی حل کنید و در اخیر قیمت های x و y را باهم ضرب کنید.

    2x+3y12=02xy4=02x+3y=122xy=4/12x+3y=122x+y=44y=8y=2
    2x+3y12=02x+3×212=02x+612=02x6=0x=3
    xy=32=6

پاسخ دهید