۴۴۵ كتاب جيبى ٣

۴۴۵ كتاب جيبى ٣

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. اگر [math]2{x^2} - 5xy + 3{y^2}[/math] تجزیه شود [math]\left( {2x - 3y} \right)\left( {x - y} \right)[/math] حاصل میشود. بعداً قیمت [math]{2x - 3y}[/math] را وضع کنید تا قیمت [math]{x - y}[/math] دریافت شود.

    2x25xy+3y2=102x3yxy=105xy=10/÷5xy=2

پاسخ دهید