اگر [math]{P\left( x \right) = 4{x^2} – \left( {a – 4} \right)x + 7}[/math] و [math]{Q\left( x \right) = \left( {b + 2} \right){x^3} – \left( {c – b} \right){x^2} + 3x – d + 1}[/math] و [math]P\left( x \right) = Q\left( x \right)[/math] باشد، قیمت [math]{a + b + c + d}[/math] را دریابید؟

بادرنظرداشت اینکه [math]P\left( x \right) = Q\left( x \right)[/math] می باشد، برای دریافت قیمت های a,b,c,d ضرایب حدود مشابه را باهم مساوی قرار داده و معادلات را حل میکنیم. درصورتیکه کدام حد دارای حد مشابه نباشد، ضریب آنرا مساوی به صفر وضع کرده و معادله را حل میکنیم. بعداً a+b+c+d را دریافت میکنیم.

Px=4x2a4x+7Qx=b+2x3cbx2+3xd+1b+2=0cb=4a4=+3d+1=+7b=2c=6a=+1d=6a+b+c+d=+1+2+6+6=13

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست