سوال از بخش معادلات

سوال از بخش معادلات

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. در ابتدا باید صورت را به دو قوس مزدوج تجزیه کنید. بعداً عملیه اختصار را انجام میدهیم.

    3332332732=a33333333+33732=a300366732=a150=aa=150

    a=150 حاصل شده است درنتیجه 2a=300 میباشد.

پاسخ دهید