سوال از بخش معادلات

سوال از بخش معادلات

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. برای این منظور در ابتدا اطراف معادله اول را در b و اطراف معادله دوم را در a ضرب کرده و بعداً معادلات را طرف به طرف تقسیم میکنیم.

    a+1b=26b+1a=2a+1b=26/bb+1a=2/aab+1=26bab+1=2aab+1ab+1=26b2a1=13baa=13b/÷bab=13

پاسخ دهید