طریقه حل سوال ۲۹ کارخانگی ۲ الی ۴

طریقه حل سوال ۲۹ کارخانگی ۲ الی ۴

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. در ابتدا افاده داده شده را تجزیه کنید تا به a-b و a-c تبدیل شود. بعداً قیمت های a-b و a-c را وضع میکنیم. افاده را به طریقه گروپ بندی تجزیه میکنیم. متوجه باشد که در مخرج 2a=a+a می نویسیم.

    a2abac+bc2abc2=aabcaba+abc2=acabab+ac2

    حالا قیمت های a-b و a-c را وضع کنید.

    acabab+ac2=244+22=88=1

پاسخ دهید