سوال ۷۲ کارخانگی کانکور ۲ الی ۴

سوال ۷۲ کارخانگی کانکور ۲ الی ۴

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. همیشه به خاطر داشته باشید هر عددیکه مخرج در آن صفر شود، در ست حل معادله کسری شامل نمیباشد.

    این سوال باید بادرنظرداشت موضوعی که در فوق گفتم حل شود، درغیر آن اگر اطراف را در مخرج مشترک ضرب کنید ویا مخرج مشترک بگیرید ویا اگر حتی جوابات داده شده را امتحان کنید، سوال سریعتر حل نمیشود. تصور کنید اگر اطراف را در مخرج مشترک ضرب کنید یک معادله درجه چهارم حاصل میشود که حل آن وقت زیاد کار دارد.

    یکبار ببینید که در کدام جواب داده شده مخرج صفر نمیشود. در x=3 مخرج کسر سومی، در x=2 مخرج کسر دومی، در x=1 مخرج کسر اولی صفر میشوند که این قیمت ها نمیتوانند حل معادله باشند. در x=0 مخرج کسرهای داده شده صفر نمیشود و باید حل معادله باشد. اگر x=0 را امتحان کنید، دیده میشود که در معادله صدق میکند اما بدون امتحان گفته میتوانیم که قیمتی است در آن مخرج ها صفر نمیشود و باید حل معادله باشد.

پاسخ دهید