د یوولسم پښتو آزموینه ۲۶-۱۲-۹۶

دا آزموینه ۲۵ پوښتنې او هره پوښتنه ۴ نمرې لري. د آزموینې لپاره ۳۰ دقیقې وخت ټاکل شوی دی. په پای که مجموعي نمره او صحیح ځوابونه تاسي ته ښودل کیږي. د نمرې او صحیح ځوابونو لیدلو لپاره اتصال د انترنت سره ضروري دی.

بخش دیدگاه ها

دیدگاه‌ تان را بنویسید