سوال از بخش تجزیه، الجبر حروفی

سوال از بخش تجزیه،  الجبر حروفی

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. برای دریافت عامل ضربی افاده الجبری باید افاده الجبری تجزیه شود و عوامل ضربی آن دریافت شود بناءً افاده فوق را تجزیه می کنیم. برای تجزیه افاده ها، طریقه های مانند فکتور مشترک، تجزیه توسط مطابقت، تجزیه به طریقه گروپ بندی، تجزیه به طریقه جمع و تفریق حدود مناسب وجود دارد. این افاده به طریقه گروپ بندی تجزیه میشود اما در ابتدا باید قوس ها را رفع کنیم و بعداً عملیه گروپ بندی را انجام دهیم. طور ذیل:

    ax+bybx+ay=ax+bybxay=axbx+byay=axbxay+by=xabyab=xyab

    طوریکه دیده میشود عوامل ضربی افاده فوق $ \left({{x}{-}{y}}\right) $ و $ \left({{a}{-}{b}}\right) $ می باشند و یکی از عوامل ضربی آن $ \left({{x}{-}{y}}\right) $ است که در جواب سوم داده شده است. در جوابات داده شده، جواب دوم در کلید انتخاب شده است که اشتباه میباشد.

پاسخ دهید