جذر

جذر

این نوشته 4 دیدگاه دارد

  1. لطفاً در بخش دیدگاه ها یک اندازه توضیح دهید که منظور شما چی است؟
  2. استاد جان میخاستم طریقه حلش را یاد بگیرم چون شاید در امتحان کانکور ازین نوع جذر ها سوال بیایه اگر لطفا کنین طریقه حل اینگونه جذر را بگوین خورسند میشم. تشکر
  3. برای ساده ساختن جذرهای که شکل $ \sqrt{{x}{+}\sqrt{{x}{+}\sqrt{{x}{+}{...}}}} $ را داشته باشند عدد x را به حاصل ضرب دو عدد تبدیل کنید طوریکه اعداد پی در پی طبیعی باشند. بطورمثال: عدد 6 حاصل ضرب 2 و 3 میباشد که دو عدد پی در پی اند. عدد 12 حاصل ضرب 3 و 4 میباشد که دو عدد پی در پی اند. حاصل جذر فوق همیشه عدد بزرگ آن میباشد.

    بطورمثال: $ \sqrt{{12}{+}\sqrt{{12}{+}\sqrt{{12}{+}{...}}}}{=}{4} $ است بخاطریکه $ {12}{=}{4}\times{3} $ است و عدد بزرگ بین آنها 4 است. درصورتیکه علامه بین جذرها تفریق باشد، حاصل جذر، عدد کوچک از بین دو عدد پی در پی می باشد. بطورمثال: $ \sqrt{{12}{-}\sqrt{{12}{-}\sqrt{{12}{-}{...}}}}{=}{3} $ می باشد. به همین ترتیب: $ \sqrt{{90}{+}\sqrt{{90}{+}\sqrt{{90}{+}{...}}}}{=}{10} $ و $ \sqrt{{90}{-}\sqrt{{90}{-}\sqrt{{90}{-}{...}}}}{=}{9} $ میباشد، بخاطریکه $ {90}{=}{10}\times{9} $ است. برای حاصل جمع جواب عدد بزرگ و برای حاصل تفریق جواب عدد کوچک پی در پی میباشد.

  4. بسیار زیاد تشکرر استاد جان همیشه موفق و پیروز باشین .

پاسخ دهید