limit

limit

این نوشته 2 دیدگاه دارد

  1. برای محاسبه لمت صورت و مخرج را بر $ {5}^{{x}{+}{1}} $ تقسیم کنید. در بین تمام حدود $ {5}^{{x}{+}{1}} $ بزرگترین قیمت را دارد. بعداً از قوانین طاقت استفاده می کنیم. همچنان به یاد داشته باشید که کسر واقعی به توان لایتناهی مساوی به صفر میباشد.

    limx3x+15x3x+25x+1=limx3x+15x+15x5x+13x+25x+15x+15x+1=limx3x×315x×515x5x×513x×325x×511=limx3535x159535x1=35351595351=350159501=151=15

    در لینک ذیل این سوال به یک طریقه تا یک حد متفاوت تر نیز حل شده است. اگر خواسته باشید میتوانید برای دیدن طریقه دیگر حل این سوال، لینک ذیل را کلیک کنید. حل این سوال به شیوه دیگر

  2. کورس انیس ازنظرمن یک کورس عالی میباشدبخاطربلندبردن سطح دانش هرشخص

پاسخ دهید