سوال از بخش مشتق

سوال از بخش مشتق

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. مشتق $ {\sin}^{2}x $ مساوی به $ {2}\sin{x}\cdot\cos{x} $ میباشد. و از طرف دیگر $ \log5 $ یکعدد ثابت است و از ضریب مشتق نمیگیریم. برای حل سوال فوق لازم نیست از قضیه ضرب استفاده کنید بخاطریکه $ \log5 $ متحول ندارد. از طرف دیگر در مثلثات $ {2}\sin{x}\cos{x}{=}\sin{2}{x} $ میباشد و قیمت معادل $ \log5 $ نیز $ \frac{1}{2}\log25 $ است. بادرنظرداشت تمام موضوعاتی که در فوق گفته شد، مشتق تابع طور ذیل دریافت میشود.

    y=sin2x·log5y=log5·sin2xy=log5·2sinxcosxy=log5·sin2xy=12log25·sin2x

پاسخ دهید