سوال از بخش تابع

سوال از بخش تابع

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. بجای n قیمت های 1، 2 و 3 را وضع کنید تا حدود اول، دوم و سوم دریافت شوند. بعداً ردیف را به ترتیب $ {a}_{1},{a}_{2},{a}_{3} $ بنویسید و ببینید که متزاید است ویا متناقص.

    اگر قیمت حدود افزایش یابد، ردیف متزاید و اگر قیمت حدود کاهش یابد، ردیف متناقص میباشد.

    an=1na1=11=1an=1na2=12=12an=1na3=13=13a1,a2,a3=1,12,13

    دیده میشود که حد دوم بزرگتر از حد اول و حد سوم بزرگتر از حد دوم میباشد. بناءً ردیف $ {a}_{n}{=}\frac{\left({{-}{1}}\right)}{n} $ متزاید است.

پاسخ دهید