سوال از بخش نامساوات

سوال از بخش نامساوات

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. برای حل نامساوی $ \left|{{x}{-}{2}}\right|{< }\left|{{x}{+}{3}}\right| $ اطراف نامساوی را به توان 2 رفع و مطابقت ها را انکشاف دهید.

    x2<x+3x22<x+32x24x+4<x2+6x+9x24xx26x<+944x6x<+9410x<+5/÷10x>510x>12

    معادل $ {x}{>}{-}\frac{1}{2} $ انتروال $ \left({{-}\frac{1}{2}{,}\infty}\right) $ میباشد.

پاسخ دهید