دریافت تعداد حل سیستم نامساوات دو مجهوله

دریافت تعداد حل سیستم نامساوات دو مجهوله

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. برای دریافت تعداد حل سیستم نامساوات

    x3y<1x+y>0

    در ابتدا باید a1a2 و b1b2 را محاسبه کنیم. a ضرایب x و b ضرایب y میباشند. اگر a1a2b1b2 باشد، بدون درنظرداشت جهت نامساواتها سیستم نامساوات بینهایت حل دارد. اگر a1a2=b1b2 باشد، اگر نامساواتها همجهت باشند بینهایت حل دارد و اگر مخالف الجهت باشند حل ندارد. حالا a1a2 و b1b2 را محاسبه می کنیم.

    a1a2=11=1b1b2=31=3

    طوریکه دیده میشود a1a2b1b2 میباشد، بناءً سیستم نامساوات دو مجهوله بینهایت حل دارد.

پاسخ دهید