بخش دیدگاه ها

  1. د esinxcosxdx حل لپاره د تعویضی طریقې څخه استفاده کوو او وروسته د هغې د eu انتګرال په eudu=eu+C فورمول کې محاسبه کوو. د نمایی توابعو تعویضی طریقه داسې ده چې توان باید u وضع کړو او وروسته مشتق یی محاسبه کوو. وروسته د هغې د dx قیمت محاسبه کوو. په لاندې توګه:

    u=sinxdudx=cosxdx·cosx=du/÷cosxdx=ducosx

    اوس په انتګرال کې لومړنۍ قیمت او وروستۍ قیمت وضع کوو. متوجه یاست چې لومړنۍ قیمت u=sinx او وروستۍ قیمت dx=ducosx دی.

    په پیل کې یادونه وشوه چې eudu=eu+C دې. کله چې دې فورمول ته اړتیا وي ورڅخه کار اخلو او په پای کې باید د u قیمت بیرته وضع کړو. په لاندې توګه:

    esinxcosxdx=eucosxducosx=eudu=eu+C=esinx+C

دیدگاه‌ تان را بنویسید