سوال از بخش تابع

سوال از بخش تابع

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. گراف های توابع \(y = {a^x}\) و \(y = {\left( {\frac{1}{a}} \right)^x}\) نظر به محور y متناظر میباشند. در توابع فوق a یکعدد مثبت و خلاف یک میباشد. بطورمثال: گراف های توابع \(y = {4^x}\) و \(y = {\left( {\frac{1}{4}} \right)^x}\) نظر به محور y متناظر اند. به همین ترتیب گراف های توابع \(y = {3^x}\) و \(y = {\left( {\frac{1}{3}} \right)^x}\) نظر به محور y متناظر اند. در ذیل گراف های توابع \(y = {3^x}\) و \(y = {\left( {\frac{1}{3}} \right)^x}\) رسم شده اند. طوریکه دیده میشود گراف ها به دو طرف محور y به طور متناظر قرار دارند.

    گراف تابع 3 به توان x
    گراف تابع 1 بر 3 به توان x

پاسخ دهید