امتحان کانکور آزمایشی دوم صنف یازدهم ۱۸-۱۲-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
وسط حسابی بین اعداد 5- و 10 چند است:
1 out of 160
حاصل جمع سلسلۀ `0.1 + 0.01 + 0.001 + …` را دریابید:
2 out of 160
\(\sum\nolimits_{i=1}^{4}{\frac{1}{i}}\) مساوی است به:
3 out of 160
مجموع بینهایت حد سلسله \(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+…\) مساوی میشود به:
4 out of 160
اگر حد سی – ام یک ردیف حسابی 80 و حد دهم آن 20 باشد پس حد اول آن عبارت است از:
5 out of 160
اگر \({{a}_{1}},{{a}_{2}},{{a}_{3}},…\) حدود یک ردیف و \({{a}_{3}}-{{a}_{2}}={{a}_{2}}-{{a}_{1}}=…..=d\) باشد، ردیف عبارت است از:
6 out of 160
در مورد سلسله متباعد هندسی که نسبت مشترک آن q باشد، کدام یک از روابط ذیل درست است:

7 out of 160
فورمول دریافت حاصل جمع \(n\) حد یک ترادف هندسی در صورتیکه \(q\) نسبت مشترک آن باشد عبارت است از:
8 out of 160
\(\sum\limits_{k=9}^{98}{\left( \frac{1}{45} \right)}\) مساوی است به:
9 out of 160
\({{a}_{1}}+{{a}_{2}}+{{a}_{3}}+…\) مساوی میشود به:
10 out of 160
مجانب عمودی تابع \(f\left( x \right)=\frac{4{{x}^{2}}}{{{x}^{2}}+1}\) عبارت است از:
11 out of 160
\({{\log }_{b}}m\) مساوی است به:
12 out of 160
تابع \(y={{x}^{2}}-1\) محور \(x\) را در چند نقطه قطع می کند:
13 out of 160
ناحیه تعریف کدام تابع ذیل شکستگی ندارد:
14 out of 160
اگر \(f\left( \frac{x-1}{2} \right)=2x-2\) باشد، تابع \(f\left( x \right)\) را دریابید:
15 out of 160
گراف تابع \(f\left( x \right)=\left\{ \begin{align}
& \frac{{{x}^{2}}-14}{7}\,\,;\,\,-9<x<1 \\
& {{x}^{2}}-3\,\,\,\,\,;\,\,x\le -9 \\
\end{align} \right.\) محور y را در کدام نقطه ذیل قطع میکند:
16 out of 160
گراف های توابع \(y={{5}^{x}}\) و \(y={{5}^{-x}}\) کدام خاصیت ذیل را دارند:
17 out of 160
گراف تابع \(y={{e}^{2x}}-9\) با گراف کدام تابع ذیل نظر به خط مستقیم \(y=x\) متناظر می باشد:
18 out of 160
اگر \(f\left( x \right)=-3x+2\) و \(g\left( x \right)={{x}^{3}}\) باشد، \(\operatorname{d}om\left( \frac{f}{g} \right)\left( x \right)\) را دریابید:
19 out of 160
اگر \(f\left( x \right)=\left\{ \left( 1,5 \right),\left( 3,7 \right),\left( 8,-10 \right) \right\}\) یک تابع باشد، \({{f}^{-1}}\left( x \right)\) را دریابید:
20 out of 160
اگر \(f\left( x \right)=\left\{ \left( 2,4 \right),\left( -2,4 \right),\left( -1,1 \right),\left( -2,{{m}^{2}}+8 \right) \right\}\) یک تابع باشد، قیمت های قابل قبول \(m\) عبارت است از:
21 out of 160
اگر \(f\left( x \right)=7x-2\) و \(g\left( x \right)=\frac{1}{7}x+\frac{2}{7}\) باشد، \(\left( gof \right)\left( x \right)\) چه نوع تابع است:
22 out of 160
تابع \(h\left( x \right)=3x-7\) یک تابع یک به یک است بناءً:
23 out of 160
کدام یک از توابع ذیل یک تابع لوگارتمی است:
24 out of 160
اگر \(f\left( x \right)=a{{x}^{2}}+bx+c\) یک تابع پولینومی درجه دوم باشد، شرط ثوابت عبارت است از:
25 out of 160
کمیات وضعیه رأس گراف تابع \(f\left( x \right)=2{{x}^{2}}+4x+5\) را دریابید:
26 out of 160
ناحیه قیمت های تابع \(f\left( x \right)=\left| x \right|\) عبارت است از:
27 out of 160
اگر گراف تابع \(f\left( x \right)\) به اندازه \(c\) واحد به طرف چپ انتقال داده شود، گراف کدام تابع ذیل حاصل می شود:
28 out of 160
اگر \(h\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}\frac{{{x^2} – 9}}{{x – 3}}\,\,\,\,;\,x \ne 3\\6\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,;\,\,x = 3\end{array} \right.\) باشد، \(h\left( 0 \right) + h\left( 3 \right)\) را دریابید:
29 out of 160
اگر \(f\left( x \right)=4{{x}^{2}}-2x\) و \(g\left( x \right)=8x+1\) باشد، \(\left( f+g \right)\left( -5 \right)\) را دریابید:
30 out of 160
ناحیه قیمت های تابع \(f\left( x \right)=\frac{2x}{x+1}\) را دریابید:

31 out of 160
حد \(n\) – اُم ترادف \(1,2,4,8,….\) عبارت است از:
32 out of 160
هرگاه \({{a}_{n-1}}\) ، \({{a}_{n}}\) و \({{a}_{n+1}}\) سه حد مسلسل یک ترادف حسابی، در حالیکه \(n=2,3,4,…\) باشد، کدام رابطه ذیل درست است:

33 out of 160
معکوس اعداد طبیعی چه نوع ترادف می باشد:
34 out of 160
اگر \({{a}_{1}}=-\frac{1}{2}\) و \({{a}_{10}}=\frac{84}{2}\) باشد، قیمت \(d\) را دریابید:
35 out of 160
در ترادف هندسی \(2,\,x,y,z,32,…\) قیمت \(z\) را دریابید:
36 out of 160
حاصل جمع سلسله حسابی را معلوم نمایید در صورتیکه \({{a}_{1}}=4\) ، \({{a}_{n}}=25\) و تعداد حدود سلسله \(8\) باشد:
37 out of 160
حاصل جمع 200 حد سلسله اعداد جفت \(\left( 2+4+6+….. \right)\) را دریابید:
38 out of 160
حاصل جمع تمام حدود سلسله \(\frac{2}{3}+\frac{10}{9}+\frac{50}{27}+…\) را دریابید:
39 out of 160
اگر مجموعه حد اول و حد آخر یک ترادف عددی \(124\) و حاصل جمع \(n\) حد اول آن \(3720\) باشد، تعداد حدود ترادف را دریابید:
40 out of 160
در رابطه های ذیل کدام آنها یک تابع را نشان نمی دهد:
41 out of 160
اگر \(f=\left\{ \left( 2,5 \right),\left( 3,2 \right),\left( 5,1 \right) \right\}\) باشد، مقدار \(f\left( f\left( 2 \right) \right)\) کدام است:
42 out of 160
اگر \(f\left( \frac{1}{\sqrt{x}} \right)=\frac{x}{x-1}\) باشد‌، قیمت \(f\left( 2 \right)\) را دریابید:
43 out of 160
اگر \(\overrightarrow{{{r}_{1}}}\) وکتور مکان متحرک در لحظه \({{t}_{1}}\) ، \(\overrightarrow{{{r}_{2}}}\) وکتور مکان متحرک در لحظه \({{t}_{2}}\) باشد، تغییر مکان متحرک بین لحظه های زمانی \({{t}_{1}}\) و \({{t}_{2}}\) که به \(\overrightarrow{\Delta r}\) نشان داده می شود، از کدام رابطه دریافت می شود:
44 out of 160
معادله حرکت جسمی در سیستم بین المللی \(x=2{{t}^{2}}+1\) می باشد. سرعت متوسط متحرک را در انتروال زمانی 1 تا 2 ثانیه دریابید:
45 out of 160
متحرکی از حالت سکون با شتاب ثابت \(2\frac{m}{{{\sec }^{2}}}\) شروع به حرکت می کند. سرعت آن را در لحظه \(t=12\sec \) دریابید:
46 out of 160
سرعت یک موتر در مدت \(20\) ثانیه از \(10\frac{m}{\sec }\) به \(18\frac{m}{\sec }\) می رسد. شتاب متوسط موتر در این مدت چقدر است:
47 out of 160
یک سنگ بطور عمود به طرف بالا پرتاب شده است و در مدت 10 ثانیه به زمین بر می گردد. سنگ به چه ارتفاعی بالا رفته است: \(\left( g=10\frac{m}{{{\sec }^{2}}} \right)\)
48 out of 160
معادله حرکت جسمی که بر روی خط مستقیم حرکت می کند در سیستم \(SI\) به صورت \(x=2t+3\) می باشد. سرعت حرکت جسم را در لحظه زمانی \(t=10\sec \) دریابید:
49 out of 160
جسمی با سرعت اولیه \(2\frac{m}{\sec }\) در جهت عمود به سطح زمین رو به پایین پرتاب شده است و در مدت 10 ثانیه به زمین می رسد. سرعت آنرا در وقت برخورد با زمین محاسبه کنید: \(\left( g=10\frac{m}{{{\sec }^{2}}} \right)\)
50 out of 160
یک جسم تحت کدام زاویه پرتاب شود تا در حرکت پرتاب مایل، رنج (فاصله افقی) اعظمی را طی کند:
51 out of 160
زمان رسیدن جسم پرتاب شده به زمین در پرتاب مایل از کدام رابطه ذیل دریافت می شود:
52 out of 160
واحد فریکونسی در حرکت دورانی عبارت است از:
53 out of 160
متحرکی روی مسیر دایره یی شکل در مدت 4 دقیقه به تعداد 600 دور را طی می کند. زمان تناوب متحرک را دریابید:
54 out of 160
اگر یک ذره چارجدار مثبت در خلاف جهت ساحه برقی توسط قوه \(F\) به اندازه \(d\) انتقال داده شود، کار \(w\) اجرا شده و انرژی پوتانشیل جسم به اندازه \(\Delta u\) تغییر می کند. کدام رابطه بین کار اجرا شده و تغییرات انرژی پوتانشیل درست است:
55 out of 160
کدام دانشمند ثابت کرد که مقناطیس می تواند جریان برق را تولید کند:
56 out of 160
القلی مزدوج HCl عبارت است از:
57 out of 160
تیزابها موادی اند که جوره الکترونهای آزاد مواد را به خود بگیرند، نظریه مذکور مربوط می شود به:
58 out of 160
کدام یک از تیزاب ها از جملۀ تیزابهای قوی به شمار میرود:
59 out of 160
هرگاه غلظت آیون هایدروجن در یک محلول یعنی \(\left[ {{H}^{+}} \right]=2\cdot {{10}^{-5}}\) باشد. pH این محلول عبارت است از:
60 out of 160
فورمول ویتامین سی (اسکاربیک اسید) عبارت است از:
61 out of 160
اگر در یک عملیۀ تیتریشن برای خنثی نمودن 20ml محلول NaOH با غلظت 0.3molar به مقدار 30ml محلول HCl به مصرف رسیده باشد، غلظت محلول HCl چقدر خواهد بود:
62 out of 160
یک فارادی برق چند کولمب می شود:
63 out of 160
پیلی که انرژی کیمیاوی را به انرژی برقی مبدل میسازد، عبارت است از:
64 out of 160
pH خون عبارت است از:
65 out of 160
نام مرکب ` HIO _3` عبارت است از:
66 out of 160
مرکب غیر مفر سلفونیل اماید ` C _6 H _8 O _2 N _2 S ` در اسیتون ` C _2 H _6 O ` حل می گردد. فشار بخار محلول که از 5g آن در 10g اسیتون حاصل می گردد. در آن چقدر خواهد بود، فشار بخار اسیتون خالص در این حرارت 400mmHg است:
67 out of 160
اگر در یک محلول \([{H^ + }] = {10^{ – 8.3}}\) باشد، در این صورت \(pOH\) محلول عبارت است از:
68 out of 160
از بطری های نکل – کدمیم در کدام یک از وسایل ذیل استفاده به عمل می آورند:
69 out of 160
هر پیل ولتا متشکل است از:
70 out of 160
تنفس حجروی در چند مرحله تکمیل میشود:
71 out of 160
کدام یک از عملیه های ذیل عملیه اوکسیدیشن کاربو هایدریت بوده و در نتیجۀ آن پایرویک اسید بوجود میاید:
72 out of 160
عملیۀ تنفس به صورت کامل؛ برعکس کدام عملیه میباشد:
73 out of 160
«وقتیکه حجره به حد معین خود میرسد سطح و حجم آن زیاد شده و به تقسیم شروع می نماید» نظریه کدام دانشمند است:
74 out of 160
90 فیصد زنده گی حجره در سه مرحلۀ ابتدایی یا اولی میگذرد؛ که آنرا به یکی از نام های ذیل یاد میکنند:
75 out of 160
یک مرحلۀ طویل بوده که کروموزوم ها در هر قطب در پهلوی سنتریول خود قرار میگیرند:
76 out of 160
در عمله های میوسیس و میتوسیس چند فرق مهم موجود است:
77 out of 160
مولسکا کلمۀ لاتین بوده که از Mollis گرفته شده است و معنی آن عبارت است از:
78 out of 160
کرم های حلقوی دارای کدام نوع تناظر اند:
79 out of 160
بدن آرتروپودا از چند قسمت تشکیل گردیده است:
80 out of 160
ملخ در سر خود دارای چند جوره شاخ (آنتن) است:
81 out of 160
زنبور عسل از نظر ساختمان عمومی مشابه به کدام یک از حشره های ذیل است:
82 out of 160
پشه ایکه پرازیت (پلازمودیم) ملاریایی را انتقال میدهد؛ عبارت است از:
83 out of 160
عنکبوت یا جولاگگ دارای چند چشم است:
84 out of 160
در هر حلقۀ بدن هزار پا ها چند جوره پا وجود دارد:
85 out of 160
معنی کلمۀ «الساعی علی لارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله» (الساعی) عبارت است از:
86 out of 160
کنیه انس پسر مالک رض عبارت است از:
87 out of 160
مقدام رض پسر کی بود:
88 out of 160
حضرت آدم ع به یکی از کار های ذیل اشتغال داشت:
89 out of 160
سعید رض که از جمله تابعین میباشد؛ نام پدرش چیست:
90 out of 160
حضرت سعید روایت میکند که رسول الله ص معاذ و ابو موسی رضی الله عنهما را به عنوان نمایندۀ خود به کجا فرستاد:
91 out of 160
حضرت جابر رض به عمر چند سالگی از دنیا رحلت نمود:
92 out of 160
پیامبر ص حضرت عمر بن خطاب رض را به کدام لقب یاد نموده است:
93 out of 160
در آیت کریمۀ « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ ….» معنی کلمۀ (اذَا ضَرَبْتُمْ) عبارت است از:
94 out of 160
در آیت کریمۀ « وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ ….» معنی کلمۀ (وَلاَ تَهِنُواْ) عبارت است از:
95 out of 160
مذهب احناف نیت اقامت چند روز را موجب اقامت میداند:
96 out of 160
در آیت کریمۀ « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ …» معنی کلمۀ (اَجِيبُ) عبارت است از:
97 out of 160
روزه در کدام سال هجرت با نزول آیات مبارکه فرض گردید:
98 out of 160
یکی از سنگ های ذیل در زینه ها، تهداب ها و سنگ فرش سرک ها به کار برده میشود:
99 out of 160
مرمر خالص دارای کدام رنگ میباشد:
100 out of 160
در شمال شرق افغانستان، موجودیت چند ذخیره لاجورد مطالعه شده است:
101 out of 160
مقدار لاجورد موجود در تمام ذخایر (در افغانستان) به چند تن میرسد:
102 out of 160
یگانه ذخیرۀ ثبت شدۀ نفت در کدام ولایت قرار دارد:
103 out of 160
موجودیت الماس در کدام ساحۀ افغانستان پیش بینی شده است:
104 out of 160
در سال 1365هـ.ش. چند مؤسسۀ صنعتی در کشور ما وجود داشت:
105 out of 160
یک توریست شخصی است که به کشور ها، شهر ها ویا مناطقی غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی سفر کند که:
106 out of 160
افغانستان در زمانه های قدیم در چهار راه تمدن آنزمان قرار داشت؛ که به طرف شرق آن تمدن های ذیل قرار داشت:
107 out of 160
تجارت خارجی افغانستان قبلاً به چند حوزه صورت میگرفت:
108 out of 160
تبادله جنس در مقابل جنس به یکی از نام های ذیل یاد میگردد:
109 out of 160
کلمه بانک اصطلاح قدیمی است که از واژۀ آلمانی (Bank) گرفته شده و به معنی ذیل میباشد:
110 out of 160
بانک های به صورت عموم به چند کتگوری تقسیم میگردند:
111 out of 160
چنگیز خان در سن چند سالگی درگذشت:
112 out of 160
مدت حکومت آل کرت چند سال بود:
113 out of 160
تیمور گورگانی به هنگام مرگ چند پسر و نواسه داشت:
114 out of 160
چند نفر از امرای تیموری در افغانستان حکومت کردند:
115 out of 160
بابر در کدام سال وفات کرد:
116 out of 160
پس از شاه اسماعیل صفوی کدام شخص به پادشاهی ایران رسید:
117 out of 160
نام مادر میرویس خان (حاجی میر نیکه) چی بود:
118 out of 160
محاصرۀ شهر اصفهان توسط شاه محمود چند ماه به درازا کشید:
119 out of 160
مسلمانان عرب در کدام سال متوجه هند شدند:
120 out of 160
بعد از مرگ رکن الدین شاه ملقب به فیروز کدام شخص در هند به قدرت رسید:
121 out of 160
بعد از سلیم شاه سوری پسرش فیروز به سن دوازده سالگی پادشاه شد، پادشاهی فیروز چه مدت دوام کرد:
122 out of 160
آل بویه منسوب به کدام شخص می باشند:
123 out of 160
در عهد نادر شاه افشار کدام شهر به کانون اصلی اقامت وی و محل نگهداری خزاین دولت تبدیل گردید:
124 out of 160
نقش زنان در ادبیات ما با نام کدام شخص آغاز مییابد:
125 out of 160
علامه صلاح الدین سلجوقی تا کدام سن با علوم عربی کاملاً آشنا شده بود:
126 out of 160
(نقد بیدل) اثر کیست:
127 out of 160
نخستین کاشف قارۀ امریکا کدام شخص بوده است:
128 out of 160
نویسندۀ دو کتاب مشهور (الروح) و (الجن) کدام شخص است:
129 out of 160
نامه های اداری از نظر موضوع به چند دسته تقسیم شده است:
130 out of 160
شعر ذیل را کدام شاعر سروده است:
گر ز بی سرمایه گی دستت ز سیم و زر تهیست …….. میتوان تسخیر دلها کرد با خُلق حَسَن
131 out of 160
کتاب (کلیله و دمنه) در قرن ششم هجری توسط کدام شخص به زبان دری ترجمه شد:
132 out of 160
استعلام در لغت به معنی ذیل است:
133 out of 160
کدام یک از جمله آثار تولستوی است:
134 out of 160
کدام یک از شاعران ذیل بنیانگذار ادبیات روسی مدرن به حساب می آید:
135 out of 160
لیون تولستوی نویسندۀ چیره دست روسی در کدام سال پا به عرصۀ هستی نهاد:
136 out of 160
معنی واژۀ (ابتسام) عبارت است از:
137 out of 160
معنی واژۀ (ادبار) عبارت است از:
138 out of 160
متضاد واژۀ (افراط) عبارت است از:
139 out of 160
مقدار گرد که توسط باد از صحرای اعظم افریقا به جزایر کاناری منتقل گردیده اند به چند میلیون تُن می رسد:
140 out of 160
ضخامت طبقه بزالتی قشر زمین چند کیلو متر است:
141 out of 160
قشر زمین نظر به عمق به چند طبقه جدا می گردد:
142 out of 160
فشار در هستۀ زمین به چند اتموسفیر می رسد:
143 out of 160
احجار طبقۀ رسوبی به کدام شکل بالای همدیگر قرار میگیرند:
144 out of 160
درجۀ حرارت در سرحد تحتانی طبقه گرانیتی در حدود چند درجه سانتی گراد است:
145 out of 160
وگنر دانشمند جیولوجی اهل کدام کشور بود:
146 out of 160
ارواښاد ملنګ جان په کوم ولایت کې زیږیدلی و:
147 out of 160
پټه خزانه کتاب د چا په امر ولیکل شو:
148 out of 160
په پښتو شاعرۍ کی د هندي سبک بنسټ ایښودونکی څوک و:
149 out of 160
خوشحال خان خټک، عبدالرحمان بابا او احمدشاه بابا د پښتو ادب د کومې دورې شاعران دي:
150 out of 160
رومان د کومی ژبی کلمه ده:
151 out of 160
په پښتو کې لومړنۍ ډرامه ((درې یتیمان)) چا لیکلې ده:
152 out of 160
د ملي آرشیف ودانۍ د کوم امیر په وخت کې جوړه شوې ده:
153 out of 160
شاه حسین هوتک د چا زوی و:
154 out of 160
علامه پوهاند عبدالشکور رشاد په کوم هجري لمریز کال کې وفات شوی دی:
155 out of 160
د (لامل) لغت سمه معنا په نښه کړئ:
156 out of 160
د (ناورین) لغت سمه معنا په نښه کړئ:
157 out of 160
د (نږدې) لغت د معنا متضاد په نښه کړئ:
158 out of 160
په لاندې کلمو کې فعل په نښه کړئ:
159 out of 160
(ښامارانو غوندې ګرځي په ګنجونو ـــــ نشته هېڅ په زړه کې ډار د تورو زلفو) په دې بیت کې د تشبېه ادات په نښه کړئ:
160 out of 160

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست