امتحان کانکور آزمایشی دوم صنف یازدهم ۱۸-۱۲-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
وسط حسابی بین اعداد 5- و 10 چند است:
حاصل جمع سلسلۀ `0.1 + 0.01 + 0.001 + ...` را دریابید:
\(\sum\nolimits_{i=1}^{4}{\frac{1}{i}}\) مساوی است به:
مجموع بینهایت حد سلسله \(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+...\) مساوی میشود به:
اگر حد سی - ام یک ردیف حسابی 80 و حد دهم آن 20 باشد پس حد اول آن عبارت است از:
اگر \({{a}_{1}},{{a}_{2}},{{a}_{3}},...\) حدود یک ردیف و \({{a}_{3}}-{{a}_{2}}={{a}_{2}}-{{a}_{1}}=.....=d\) باشد، ردیف عبارت است از:
در مورد سلسله متباعد هندسی که نسبت مشترک آن q باشد، کدام یک از روابط ذیل درست است:

فورمول دریافت حاصل جمع \(n\) حد یک ترادف هندسی در صورتیکه \(q\) نسبت مشترک آن باشد عبارت است از:
\(\sum\limits_{k=9}^{98}{\left( \frac{1}{45} \right)}\) مساوی است به:
\({{a}_{1}}+{{a}_{2}}+{{a}_{3}}+...\) مساوی میشود به:
مجانب عمودی تابع \(f\left( x \right)=\frac{4{{x}^{2}}}{{{x}^{2}}+1}\) عبارت است از:
\({{\log }_{b}}m\) مساوی است به:
تابع \(y={{x}^{2}}-1\) محور \(x\) را در چند نقطه قطع می کند:
ناحیه تعریف کدام تابع ذیل شکستگی ندارد:
اگر \(f\left( \frac{x-1}{2} \right)=2x-2\) باشد، تابع \(f\left( x \right)\) را دریابید:
گراف تابع \(f\left( x \right)=\left\{ \begin{align}
& \frac{{{x}^{2}}-14}{7}\,\,;\,\,-9<x<1 \\
& {{x}^{2}}-3\,\,\,\,\,;\,\,x\le -9 \\
\end{align} \right.\) محور y را در کدام نقطه ذیل قطع میکند:
گراف های توابع \(y={{5}^{x}}\) و \(y={{5}^{-x}}\) کدام خاصیت ذیل را دارند:
گراف تابع \(y={{e}^{2x}}-9\) با گراف کدام تابع ذیل نظر به خط مستقیم \(y=x\) متناظر می باشد:
اگر \(f\left( x \right)=-3x+2\) و \(g\left( x \right)={{x}^{3}}\) باشد، \(\operatorname{d}om\left( \frac{f}{g} \right)\left( x \right)\) را دریابید:
اگر \(f\left( x \right)=\left\{ \left( 1,5 \right),\left( 3,7 \right),\left( 8,-10 \right) \right\}\) یک تابع باشد، \({{f}^{-1}}\left( x \right)\) را دریابید:
اگر \(f\left( x \right)=\left\{ \left( 2,4 \right),\left( -2,4 \right),\left( -1,1 \right),\left( -2,{{m}^{2}}+8 \right) \right\}\) یک تابع باشد، قیمت های قابل قبول \(m\) عبارت است از:
اگر \(f\left( x \right)=7x-2\) و \(g\left( x \right)=\frac{1}{7}x+\frac{2}{7}\) باشد، \(\left( gof \right)\left( x \right)\) چه نوع تابع است:
تابع \(h\left( x \right)=3x-7\) یک تابع یک به یک است بناءً:
کدام یک از توابع ذیل یک تابع لوگارتمی است:
اگر \(f\left( x \right)=a{{x}^{2}}+bx+c\) یک تابع پولینومی درجه دوم باشد، شرط ثوابت عبارت است از:
کمیات وضعیه رأس گراف تابع \(f\left( x \right)=2{{x}^{2}}+4x+5\) را دریابید:
ناحیه قیمت های تابع \(f\left( x \right)=\left| x \right|\) عبارت است از:
اگر گراف تابع \(f\left( x \right)\) به اندازه \(c\) واحد به طرف چپ انتقال داده شود، گراف کدام تابع ذیل حاصل می شود:
اگر \(h\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}\frac{{{x^2} - 9}}{{x - 3}}\,\,\,\,;\,x \ne 3\\6\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,;\,\,x = 3\end{array} \right.\) باشد، \(h\left( 0 \right) + h\left( 3 \right)\) را دریابید:
اگر \(f\left( x \right)=4{{x}^{2}}-2x\) و \(g\left( x \right)=8x+1\) باشد، \(\left( f+g \right)\left( -5 \right)\) را دریابید:
ناحیه قیمت های تابع \(f\left( x \right)=\frac{2x}{x+1}\) را دریابید:

حد \(n\) - اُم ترادف \(1,2,4,8,....\) عبارت است از:
هرگاه \({{a}_{n-1}}\) ، \({{a}_{n}}\) و \({{a}_{n+1}}\) سه حد مسلسل یک ترادف حسابی، در حالیکه \(n=2,3,4,...\) باشد، کدام رابطه ذیل درست است:

معکوس اعداد طبیعی چه نوع ترادف می باشد:
اگر \({{a}_{1}}=-\frac{1}{2}\) و \({{a}_{10}}=\frac{84}{2}\) باشد، قیمت \(d\) را دریابید:
در ترادف هندسی \(2,\,x,y,z,32,...\) قیمت \(z\) را دریابید:
حاصل جمع سلسله حسابی را معلوم نمایید در صورتیکه \({{a}_{1}}=4\) ، \({{a}_{n}}=25\) و تعداد حدود سلسله \(8\) باشد:
حاصل جمع 200 حد سلسله اعداد جفت \(\left( 2+4+6+..... \right)\) را دریابید:
حاصل جمع تمام حدود سلسله \(\frac{2}{3}+\frac{10}{9}+\frac{50}{27}+...\) را دریابید:
اگر مجموعه حد اول و حد آخر یک ترادف عددی \(124\) و حاصل جمع \(n\) حد اول آن \(3720\) باشد، تعداد حدود ترادف را دریابید:
در رابطه های ذیل کدام آنها یک تابع را نشان نمی دهد:
اگر \(f=\left\{ \left( 2,5 \right),\left( 3,2 \right),\left( 5,1 \right) \right\}\) باشد، مقدار \(f\left( f\left( 2 \right) \right)\) کدام است:
اگر \(f\left( \frac{1}{\sqrt{x}} \right)=\frac{x}{x-1}\) باشد‌، قیمت \(f\left( 2 \right)\) را دریابید:
اگر \(\overrightarrow{{{r}_{1}}}\) وکتور مکان متحرک در لحظه \({{t}_{1}}\) ، \(\overrightarrow{{{r}_{2}}}\) وکتور مکان متحرک در لحظه \({{t}_{2}}\) باشد، تغییر مکان متحرک بین لحظه های زمانی \({{t}_{1}}\) و \({{t}_{2}}\) که به \(\overrightarrow{\Delta r}\) نشان داده می شود، از کدام رابطه دریافت می شود:
معادله حرکت جسمی در سیستم بین المللی \(x=2{{t}^{2}}+1\) می باشد. سرعت متوسط متحرک را در انتروال زمانی 1 تا 2 ثانیه دریابید:
متحرکی از حالت سکون با شتاب ثابت \(2\frac{m}{{{\sec }^{2}}}\) شروع به حرکت می کند. سرعت آن را در لحظه \(t=12\sec \) دریابید:
سرعت یک موتر در مدت \(20\) ثانیه از \(10\frac{m}{\sec }\) به \(18\frac{m}{\sec }\) می رسد. شتاب متوسط موتر در این مدت چقدر است:
یک سنگ بطور عمود به طرف بالا پرتاب شده است و در مدت 10 ثانیه به زمین بر می گردد. سنگ به چه ارتفاعی بالا رفته است: \(\left( g=10\frac{m}{{{\sec }^{2}}} \right)\)
معادله حرکت جسمی که بر روی خط مستقیم حرکت می کند در سیستم \(SI\) به صورت \(x=2t+3\) می باشد. سرعت حرکت جسم را در لحظه زمانی \(t=10\sec \) دریابید:
جسمی با سرعت اولیه \(2\frac{m}{\sec }\) در جهت عمود به سطح زمین رو به پایین پرتاب شده است و در مدت 10 ثانیه به زمین می رسد. سرعت آنرا در وقت برخورد با زمین محاسبه کنید: \(\left( g=10\frac{m}{{{\sec }^{2}}} \right)\)
یک جسم تحت کدام زاویه پرتاب شود تا در حرکت پرتاب مایل، رنج (فاصله افقی) اعظمی را طی کند:
زمان رسیدن جسم پرتاب شده به زمین در پرتاب مایل از کدام رابطه ذیل دریافت می شود:
واحد فریکونسی در حرکت دورانی عبارت است از:
متحرکی روی مسیر دایره یی شکل در مدت 4 دقیقه به تعداد 600 دور را طی می کند. زمان تناوب متحرک را دریابید:
اگر یک ذره چارجدار مثبت در خلاف جهت ساحه برقی توسط قوه \(F\) به اندازه \(d\) انتقال داده شود، کار \(w\) اجرا شده و انرژی پوتانشیل جسم به اندازه \(\Delta u\) تغییر می کند. کدام رابطه بین کار اجرا شده و تغییرات انرژی پوتانشیل درست است:
کدام دانشمند ثابت کرد که مقناطیس می تواند جریان برق را تولید کند:
القلی مزدوج HCl عبارت است از:
تیزابها موادی اند که جوره الکترونهای آزاد مواد را به خود بگیرند، نظریه مذکور مربوط می شود به:
کدام یک از تیزاب ها از جملۀ تیزابهای قوی به شمار میرود:
هرگاه غلظت آیون هایدروجن در یک محلول یعنی \(\left[ {{H}^{+}} \right]=2\cdot {{10}^{-5}}\) باشد. pH این محلول عبارت است از:
فورمول ویتامین سی (اسکاربیک اسید) عبارت است از:
اگر در یک عملیۀ تیتریشن برای خنثی نمودن 20ml محلول NaOH با غلظت 0.3molar به مقدار 30ml محلول HCl به مصرف رسیده باشد، غلظت محلول HCl چقدر خواهد بود:
یک فارادی برق چند کولمب می شود:
پیلی که انرژی کیمیاوی را به انرژی برقی مبدل میسازد، عبارت است از:
pH خون عبارت است از:
نام مرکب ` HIO _3` عبارت است از:
مرکب غیر مفر سلفونیل اماید ` C _6 H _8 O _2 N _2 S ` در اسیتون ` C _2 H _6 O ` حل می گردد. فشار بخار محلول که از 5g آن در 10g اسیتون حاصل می گردد. در آن چقدر خواهد بود، فشار بخار اسیتون خالص در این حرارت 400mmHg است:
اگر در یک محلول \([{H^ + }] = {10^{ - 8.3}}\) باشد، در این صورت \(pOH\) محلول عبارت است از:
از بطری های نکل – کدمیم در کدام یک از وسایل ذیل استفاده به عمل می آورند:
هر پیل ولتا متشکل است از:
تنفس حجروی در چند مرحله تکمیل میشود:
کدام یک از عملیه های ذیل عملیه اوکسیدیشن کاربو هایدریت بوده و در نتیجۀ آن پایرویک اسید بوجود میاید:
عملیۀ تنفس به صورت کامل؛ برعکس کدام عملیه میباشد:
«وقتیکه حجره به حد معین خود میرسد سطح و حجم آن زیاد شده و به تقسیم شروع می نماید» نظریه کدام دانشمند است:
90 فیصد زنده گی حجره در سه مرحلۀ ابتدایی یا اولی میگذرد؛ که آنرا به یکی از نام های ذیل یاد میکنند:
یک مرحلۀ طویل بوده که کروموزوم ها در هر قطب در پهلوی سنتریول خود قرار میگیرند:
در عمله های میوسیس و میتوسیس چند فرق مهم موجود است:
مولسکا کلمۀ لاتین بوده که از Mollis گرفته شده است و معنی آن عبارت است از:
کرم های حلقوی دارای کدام نوع تناظر اند:
بدن آرتروپودا از چند قسمت تشکیل گردیده است:
ملخ در سر خود دارای چند جوره شاخ (آنتن) است:
زنبور عسل از نظر ساختمان عمومی مشابه به کدام یک از حشره های ذیل است:
پشه ایکه پرازیت (پلازمودیم) ملاریایی را انتقال میدهد؛ عبارت است از:
عنکبوت یا جولاگگ دارای چند چشم است:
در هر حلقۀ بدن هزار پا ها چند جوره پا وجود دارد:
معنی کلمۀ «الساعی علی لارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله» (الساعی) عبارت است از:
کنیه انس پسر مالک رض عبارت است از:
مقدام رض پسر کی بود:
حضرت آدم ع به یکی از کار های ذیل اشتغال داشت:
سعید رض که از جمله تابعین میباشد؛ نام پدرش چیست:
حضرت سعید روایت میکند که رسول الله ص معاذ و ابو موسی رضی الله عنهما را به عنوان نمایندۀ خود به کجا فرستاد:
حضرت جابر رض به عمر چند سالگی از دنیا رحلت نمود:
پیامبر ص حضرت عمر بن خطاب رض را به کدام لقب یاد نموده است:
در آیت کریمۀ « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ ....» معنی کلمۀ (اذَا ضَرَبْتُمْ) عبارت است از:
در آیت کریمۀ « وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ ....» معنی کلمۀ (وَلاَ تَهِنُواْ) عبارت است از:
مذهب احناف نیت اقامت چند روز را موجب اقامت میداند:
در آیت کریمۀ « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ...» معنی کلمۀ (اَجِيبُ) عبارت است از:
روزه در کدام سال هجرت با نزول آیات مبارکه فرض گردید:
یکی از سنگ های ذیل در زینه ها، تهداب ها و سنگ فرش سرک ها به کار برده میشود:
مرمر خالص دارای کدام رنگ میباشد:
در شمال شرق افغانستان، موجودیت چند ذخیره لاجورد مطالعه شده است:
مقدار لاجورد موجود در تمام ذخایر (در افغانستان) به چند تن میرسد:
یگانه ذخیرۀ ثبت شدۀ نفت در کدام ولایت قرار دارد:
موجودیت الماس در کدام ساحۀ افغانستان پیش بینی شده است:
در سال 1365هـ.ش. چند مؤسسۀ صنعتی در کشور ما وجود داشت:
یک توریست شخصی است که به کشور ها، شهر ها ویا مناطقی غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی سفر کند که:
افغانستان در زمانه های قدیم در چهار راه تمدن آنزمان قرار داشت؛ که به طرف شرق آن تمدن های ذیل قرار داشت:
تجارت خارجی افغانستان قبلاً به چند حوزه صورت میگرفت:
تبادله جنس در مقابل جنس به یکی از نام های ذیل یاد میگردد:
کلمه بانک اصطلاح قدیمی است که از واژۀ آلمانی (Bank) گرفته شده و به معنی ذیل میباشد:
بانک های به صورت عموم به چند کتگوری تقسیم میگردند:
چنگیز خان در سن چند سالگی درگذشت:
مدت حکومت آل کرت چند سال بود:
تیمور گورگانی به هنگام مرگ چند پسر و نواسه داشت:
چند نفر از امرای تیموری در افغانستان حکومت کردند:
بابر در کدام سال وفات کرد:
پس از شاه اسماعیل صفوی کدام شخص به پادشاهی ایران رسید:
نام مادر میرویس خان (حاجی میر نیکه) چی بود:
محاصرۀ شهر اصفهان توسط شاه محمود چند ماه به درازا کشید:
مسلمانان عرب در کدام سال متوجه هند شدند:
بعد از مرگ رکن الدین شاه ملقب به فیروز کدام شخص در هند به قدرت رسید:
بعد از سلیم شاه سوری پسرش فیروز به سن دوازده سالگی پادشاه شد، پادشاهی فیروز چه مدت دوام کرد:
آل بویه منسوب به کدام شخص می باشند:
در عهد نادر شاه افشار کدام شهر به کانون اصلی اقامت وی و محل نگهداری خزاین دولت تبدیل گردید:
نقش زنان در ادبیات ما با نام کدام شخص آغاز مییابد:
علامه صلاح الدین سلجوقی تا کدام سن با علوم عربی کاملاً آشنا شده بود:
(نقد بیدل) اثر کیست:
نخستین کاشف قارۀ امریکا کدام شخص بوده است:
نویسندۀ دو کتاب مشهور (الروح) و (الجن) کدام شخص است:
نامه های اداری از نظر موضوع به چند دسته تقسیم شده است:
شعر ذیل را کدام شاعر سروده است:
گر ز بی سرمایه گی دستت ز سیم و زر تهیست ........ میتوان تسخیر دلها کرد با خُلق حَسَن
کتاب (کلیله و دمنه) در قرن ششم هجری توسط کدام شخص به زبان دری ترجمه شد:
استعلام در لغت به معنی ذیل است:
کدام یک از جمله آثار تولستوی است:
کدام یک از شاعران ذیل بنیانگذار ادبیات روسی مدرن به حساب می آید:
لیون تولستوی نویسندۀ چیره دست روسی در کدام سال پا به عرصۀ هستی نهاد:
معنی واژۀ (ابتسام) عبارت است از:
معنی واژۀ (ادبار) عبارت است از:
متضاد واژۀ (افراط) عبارت است از:
مقدار گرد که توسط باد از صحرای اعظم افریقا به جزایر کاناری منتقل گردیده اند به چند میلیون تُن می رسد:
ضخامت طبقه بزالتی قشر زمین چند کیلو متر است:
قشر زمین نظر به عمق به چند طبقه جدا می گردد:
فشار در هستۀ زمین به چند اتموسفیر می رسد:
احجار طبقۀ رسوبی به کدام شکل بالای همدیگر قرار میگیرند:
درجۀ حرارت در سرحد تحتانی طبقه گرانیتی در حدود چند درجه سانتی گراد است:
وگنر دانشمند جیولوجی اهل کدام کشور بود:
ارواښاد ملنګ جان په کوم ولایت کې زیږیدلی و:
پټه خزانه کتاب د چا په امر ولیکل شو:
په پښتو شاعرۍ کی د هندي سبک بنسټ ایښودونکی څوک و:
خوشحال خان خټک، عبدالرحمان بابا او احمدشاه بابا د پښتو ادب د کومې دورې شاعران دي:
رومان د کومی ژبی کلمه ده:
په پښتو کې لومړنۍ ډرامه ((درې یتیمان)) چا لیکلې ده:
د ملي آرشیف ودانۍ د کوم امیر په وخت کې جوړه شوې ده:
شاه حسین هوتک د چا زوی و:
علامه پوهاند عبدالشکور رشاد په کوم هجري لمریز کال کې وفات شوی دی:
د (لامل) لغت سمه معنا په نښه کړئ:
د (ناورین) لغت سمه معنا په نښه کړئ:
د (نږدې) لغت د معنا متضاد په نښه کړئ:
په لاندې کلمو کې فعل په نښه کړئ:
(ښامارانو غوندې ګرځي په ګنجونو ـــــ نشته هېڅ په زړه کې ډار د تورو زلفو) په دې بیت کې د تشبېه ادات په نښه کړئ:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست