امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1. بحیره ها، ابحار و دریاها در کدام نوع نقشه ها نشان داده می شوند:
2. کدام یکی از ارتسام های ذیل استقامت زوایای یک محل را در ارتباط به محل دیگر به درستی نشان میدهد:
3. هوای مرطوب در هر صد متر ارتفاع در اتموسفیر چند درجه سانتی گراد تنزیل می یابد:
4. ساحل شمالی جهیل زرکول چند کیلومتر طول دارد:
5. کدام عوامل بیشتر در سطح زمین باعث زلزله می شوند:
6. واحد اندازه گیری زلزله عبارت است از:
7. نزدیک ترین سیاره به آفتاب یکی از سیارات ذیل می باشد:
8. منظومه آفتاب در 200 میلیون سال چند بار به دور محور کهکشان راه شیری میچرخد:
9. در صفحات شمال غربی کشور کدام نوع جنگلات وجود دارد:
10. تناسب فاصله نقشه بر فاصله زمین عبارت است از:
11. کدام یک از ساحات ذیل دارای مرکز فشار پست می باشد:
12. افغانستان بین عرض البلد های 29 درجه و 30 دقیقه و 38 درجه و 31 دقیقه:
13. طول کوه هندوکش شرقی چند کیلومتر است:
14. کوتل های معروف کوه بابا عبارت اند از:
15. "نظام شمسی در مرحله نخست عبارت بود از ابر سحابی که حرارت بسیار زیاد داشت" نظریه یکی از دانشمندان ذیل می باشد:
16. خطرات ناشی از سیلاب را به چند گروپ تصنیف می کنند:
17. کدام دریاها در آسیا اضافه تر سیلابی اند:
18. زمین اصلی ابحار را کدام یک از طبقات ذیل تشکیل میدهد:
19. ضخامت کهکشان راه شیری به چند هزار سال نوری می رسد:
20. کدام یک از سلسله های ذیل سرحد انفصال بین حیوانات تحت قطبی و تحت استوایی به شمار میرود:
21. تیربند ترکستان بین کدام ولایات موقعیت دارد:
22. بارنده گی فوق العاده کم و وقفه یی از مشخصات اقلیم ذیل می باشد:
23. عامل رسوب گذاری در عصر کواترنری----- می باشد.
24. دریای ادرسکن با ساحه آبگیر 22000 کلیومتر مربع چند فیصد حوزه آبگیر کشور ما را تشکیل میدهد:
25. سرزمین های که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند شامل کدام نوع اراضی می شوند:
26. سپین غر در کدام قسمت ولایت ننگرهار موقعیت دارد:
27. گردش یا سایکل آب در چند بخش اصلی کره حیاتی صورت می گیرد:
28. یونانیان قدیم دریای آمو را به یکی از نام های ذیل یاد کرده اند:
29. زیتون، سرو و پاندروسا از جمله کدام نوع نباتات می باشند:
30. در کدام یکی از ولایات ذیل زلزله وجود ندارد:
31. سرعت حرکت وضعی زمین از استوا به طرف قطبین:
32. هرگاه مهتاب میان آفتاب و زمین در یک خط مستقیم واقع شود و سایه مهتاب بالای زمین بیفتد یکی از حالات ذیل رخ میدهد:
33. بزرگترین دایرۀ عرض البلدها کدام خط است:
34. به صورت عموم جنگلات افغانستان به چند دسته تقسیم شده اند:
35. کدام حیوانات در منطقه ستپ زیست می کنند:
36. قله بلند هندوکش غربی عبارت است از:
37. ساحه کم ارتفاع حوزه هلمند در کدام قسمت کشور ما واقع است:
38. کدام یکی از دریاهای ذیل، طویل ترین دریای افریقا می باشد:
39. زمین دارای چند نوع حرکت می باشد:
40. مبدأ طول البلدها کدام خط می باشد:
41. کدام عناصر خصوصیات اقلیمی یک محل را کنترول می کنند:
42. نقشه طبیعی امروزی افغانستان از دورۀ ذیل شروع شده است:
43. به اساس تخمین سازمان (WFO) در سال 1980 جنگلات افغانستان چند میلیون هکتار زمین را احتوا می کرد:
44. معمولاً قسمت فوقانی نقشه کدام سمت را افاده میکند:
45. کدام یکی از نقاط ذیل ساحه مقناطیسی زمین را تشکیل میدهد:
46. بزرگترین سیاره منظومه شمسی یکی از سیارات ذیل می باشد:
47. اعتدال در اول کدام دو ماه ذیل رخ میدهد:
48. جزیره اوشن در غرب پاسفیک نمونه اقلیم ذیل است:
49. بادرنظرداشت مراکز فشار، جریان باد را به چند دسته تقسیم می کنند:
50. معاونین دریای کندز عبارت اند از:
51. دریای لوگر در کدام قسمت با دریای کابل یکجا می شود:
52. کول نمکسار در یکی از ولایات ذیل موقعیت دارد:
53. یک درخت برای چند نفر میتواند آکسیجن تولید نماید:
54. در افغانستان حرکت کدام پلیت ها باعث زلزله میشود:
55. در اثر طوفانهای سایکلونی، زلزله، مد و جذر بحری کدام نوع سیلاب بوجود میآید:
56. منظومه شمسی شامل چند سیاره اصلی است:
57. حوزه هریرود در کدام قسمت افغانستان موقعیت دارد:
58. عرض دریای آمو در حصه درقد به چند متر می رسد:
59. در کدام طبقه اتموسفیر جاذبه زمین به صفر می رسد:
60. بادها چگونه بوجود می آیند:
61. یکی از طول البلدهای ذیل اولتر از مقابل آفتاب میگذرد:
62. کمترین ارتفاع خاک افغانستان از سطح بحر چند متر میباشد:
63. سایکل آب در کدام طبقه هموسفیر صورت میگیرد:
64. در کدام یکی از اقلیم های ذیل حد اصغری حرارت در زمستان به پایین تر از 5- درجه سانتی گراد می رسد:
65. هندوکش غربی از کدام ساحه شروع شده است:
66. نور آفتاب تقریباً در چند دقیقه به زمین می رسد:
67. کدام یک از سیارات ذیل با چشم دیده می شود:
68. طبقه دوم قشر زمین را به کدام نام یاد میکنند:
69. خطوط مواصلاتی، شاهراه ها، مراکز اداری و سیاسی در نقشه به کدام رنگ نشان داده می شوند:
70. چند فیصد آبهای جاری افغانستان به حوزه سند می ریزد:
71. در کدام فصل نیم کره شمالی، شعاع آفتاب از عقب دایره آرکتیک میگذرد:
72. کدام یکی از دریاهای ذیل از منبع تا مصب در داخل خاک کشور ما جریان دارد:
73. در ارتفاع 20 الی 25 کیلومتری اتموسفیر یکی از طبقات ذیل موقعیت دارد:
74. کدام یک از ارتسام های ذیل از لحاظ شکل و ساحه، متناسب به سطح زمین میباشد:
75. سیاره بیتل گوس چند برابر آفتاب است:
76. معروفترین دریاهای اروپا عبارت اند از:
77. در آب ایستاده غزنی بیشتر از چند نوع طیور (پرندگان) وجود دارند:
78. کدام دانشمند حرکت انتقالی زمین را نظر به تمایل اشعۀ ستاره گان به اثبات رساند:
79. دوایر عرض البلد کدام استقامت را نشان میدهند:
80. کدام هامون دارای آب دایمی است:
81. یکی از دریاهای ذیل معاون مهم دریای هریرود می باشد:
82. سواحل اطراف کدام یکی از ابحار ذیل را بنام حلقه آتشین یاد میکنند:
83. کوتاه ترین فاصلۀ زمین از آفتاب 147 میلیون کیلومتر است و بنام:
84. در نقشه های جغرافیایی فاصله میان دو نصف النهار چند درجه قبول شده اســـــــــت:
85. به هر اندازه ایکه فشار اتموسفیر بین مراکز فشار پست و بلند زیاد باشد به همان اندازه وزش باد:
86. تری انگلوم بر علاوه مدار خود در مدار یکی از کهکشان های ذیل نیز میچرخد:
87. کدام یک از دریاهای ذیل سرحد مشترک بین دولت ایران و ترکمنستان را تشکیل میدهد:
88. ساحۀ سپین غر، مناطق کوهستانی نورستان و لغمان شامل کدام اقلیم می باشند:
89. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل چند حوزه میباشد:
90. ارتفاع کوتل شبر به چند متر میرسد:
91. برای نمایش مناطق صحرایی و ریگستانی در نقشه از کدام رنگ استفاده میشود:
92. نظریه کدام یک از دانشمندان ذیل بنام Haleo Centric یاد میشود:
93. شمال مقناطیسی را به یکی از اختصارات ذیل نشان میدهند:
94. کدام دریا در نشیبی های جنوبی و جنوب غربی سپین غر واقع شده است:
95. دشت سقاوه در کدام ولایت موقعیت دارد:
96. طول دریای غزنی از منبع تا مصب چند کیلومتر است:
97. دریای واخان از کدام جهیل منبع می گیرد:
98. بادهای تیفون و هریکن از جمله بادهای:
99. فشار هوا توسط کدام آله اندازه گیری می شود:
100. ابرها را به اساس شکل و ارتفاع به چند طبقه تصنیف میکنند:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline