سوال از بخش وکتور ها

سوال از بخش وکتور ها

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. اگر دو وکتور باهم عمود باشند \({x_1}{x_2} + {y_1}{y_2} = 0\) میباشد. در وکتور های فوق ضرایب i قیمت های x و ضرایب j قیمت های y میباشند بناءً
    \(\begin{array}{l}{x_1}{x_2} + {y_1}{y_2} = 0 \to \left( a \right)\left( 2 \right) + \left( { - 6} \right)\left( 3 \right) = 0\\\\ \to 2a - 18 = 0 \to 2a = 18/ \div 2 \to a = 9\end{array}\)

پاسخ دهید