امتحان کتاب تاریخ صنف یازدهم

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1. مسلمانان کدام جنگ را بنام فتح الفتوح نامیدند:
2. آخرین حکمران سلسله تیموری را در سمرقند یکی از اشخاص ذیل سرنگون کرد:
3. مالیات سالانۀ خراسان در عصر دولت اموی به چند میلیون درهم میرسید:
4. ابومسلم خراسانی در سال 721 م در یکی از ولایات زیر چشم به جهان گشود:
5. مرکز حکومت طاهریان کدام شهر بود:
6. مسلمانان در مدت چند سال کار فتح ایران ساسانی را به پایان رساندند:
7. مامون الرشید فرمانروایی تاشکند را به یکی از اشخاص ذیل سپرد:
8. در عصر عباسی ها کدام ولایت کشور عزیز ما مرکز عمده تجارتی بود:
9. آخرین حکمران دولت طاهری کی بود:
10. تانشیر در کدام سال مورد حمله سلطان محمود غزنوی قرار گرفت:
11. کدام یکی از دریا های ذیل مرز میان صفوی ها و ازبک ها تعیین گردید:
12. گرگین از طرف کدام سلسه حاکم قندهار تعیین گردیده بود:
13. محاصره اصفهان توسط شاه محمود چند ماه طول کشید:
14. مفاتیح العلوم اثر کیست:
15. طغرل بیگ چند سال سلطنت کرد:
16. بعد از وفات سلطان غیاث الدین کی به قدرت رسید:
17. با فتح کدام یکی از مناطق ذیل کیلد فتح بین النهرین به دست مسلمانان افتاد:
18. بنیانگذار حکومت صفاریان یکی از اشخاص ذیل بود:
19. ابو ریحان البیرونی دانشمند برجسته کشور ما در کدام عصر زندگی می کرد:
20. ارتفاع منار جام غور به چند متر می رسد:
21. تیمور گورگانی در کدام شهر تولد شد:
22. قدرت ازبک ها در آسیای مرکزی توسط یکی از امرای ذیل پایه گذاری شد:
23. میرویس نیکه چند سال زمام اداره قندهار را در دست داشت:
24. جد بزرگ خاندان سلجوقی چه نام داشت:
25. مسلمانان عرب در کدام سال متوجه هند شدند:
26. شاه حسین هوتک به کدام زبان ها شعر می سرود:
27. نظام ملک جنیدی صدراعظم یکی از پادشاهان ذیل بود:
28. بعد از مرگ ناصرالدین محمود، در هند کی به قدرت رسید:
29. بیرق عباسیان چه رنگ بود:
30. قطب الدین ایبک بعد از چند سال سلطنت وفات کرد:
31. در قرون وسطی کشور هند توسط کدام سلسه اداره میشد:
32. تخت طاووس به دستور یکی از پادشاهان ذیل ساخته شده بود:
33. معروفترین پادشاه ازبک ها چی نام داشت:
34. با فرهنگ ترین مردمان در قرون وسطی یکی از مردمان ذیل بودند:
35. همایون پسر بابر کدام برادر خود را کور ساخت:
36. نادر افشار با عبور از کدام ولایت به محاصره قندهار پرداخت:
37. یکی از سپاهیان ذیل نیروی اصلی دولت عثمانی را تشکیل میداد:
38. سلطان سلیم در کدام جنگ لشکر صفوی را شکست داد:
39. چنگیز پس از غلبه بر کدام قسمت تبت در گذشت:
40. قارۀ امریکا در یکی از سال های ذیل کشف شد:
41. جنگ های صلیبی پس از چند قرن در سال1291 م با پیروزی مسلمانان به پایان رسید:
42. دستگاه چاپ توسط یکی از دانشمندان ذیل اختراع شد:
43. امین الرشید توسط کی به قتل رسید:
44. حکومت مغول ها در چین چند سال طول کشید:
45. تاج محل در کجا موقعیت دارد:
46. امپراتوری تانگ چند سال بر سرزمین چین حکومت کرد:
47. کدام حکمران بابری با دختر راجپوت ها ازدواج کرد:
48. سلطان شهاب الدین محمد غوری کدام قسمت هند را تصرف نمود:
49. بابر در سن چند ساله گی وفات کرد:
50. شاه محمود کدام شخص را قاضی القضات در ایران تعیین کرد:
51. تیمور بین سال های (1333 م و 1380 م) چند بار به مملکت خوارزم لشکر کشید:
52. آل کرت ها مدت چند سال در افغانستان حکومت کردند:
53. غزنویان در یکی از مناطق ذیل در مقابل ترکمنان شکست خوردند:
54. نخستین بار کدام یکی از حکمرانان ذیل خود را خوارزم شاه نامید:
55. بنیانگذار سلسلۀ صفوی در ایران کی بود:
56. بعد از حاجی میرویس نیکه یکی از اشخاص ذیل به ریاست حکومت در قندهار رسید:
57. نیروهای روسی کدام شهر را به عنوان مرکز نظامی خویش برای حمله به ایران برگزیده بودند:
58. جنگی که میان ترکان و افغانها در ناحیه کرد صورت گرفت چه تعداد سربازان ترکی کشته شدند:
59. حکومت هوتکیان در ایران توسط کدام شخص از بین رفت:
60. شاه اشرف برای مقابله با روسها که به درون خاک ایران پیشروی کرده بودند کی را فرستاد:
61. هسته اصلی لشکریان تیمور را یکی از مردمان ذیل تشکیل میداد:
62. چنگیز لقب یکی از حکمرانان ذیل می باشد:
63. فیروز پسر سلیم شاه سوری توسط کی به قتل رسید:
64. در مدت 181 سال چند پادشاه گورگانی بر هند حکومت کردند:
65. چینی ها باروت را در کدام عصر اختراع کردند:
66. کتاب راگ درپن در عرصه موسیقی توسط یک از افراد ذیل تألیف و نشر شد:
67. قیام دهقانان در چین به رهبری کدام شخص صورت گرفت:
68. کدام یکی از نظام های ذیل در قرون وسطی بر اروپا حاکم بود:
69. در زمان کدام سلطان مغولی در هند نفوذ استعماری انگلیس آغاز شد:
70. اساس حکومت انگلستان را اقوام ذیل گذاشتند:
71. در سال دوم هجری مسلمانان کدام مناطق را از تصرف مسیحیان خارج ساختند:
72. یکی از مردمان ذیل راه بحری به مشرق زمین را کشف کردند:
73. جنوبی ترین نقطه قاره افریقا --- نام دارد.
74. همایون چند سال در هند حکومت نمود:
75. شغل اصلی اروپایی ها در قرون وسطی یکی ازپیشه های ذیل بود:
76. آخرین پایگاه های صلیبی ها در یکی از سواحل ذیل بود:
77. سقوط امپراتوری روم اثر کیست:
78. در سال های (1519ــ 1556 م) یکی از اشخاص ذیل امپراتور مقدس روم بود:
79. فلاسفۀ بزرگ اروپا در قرون جدید ---- بودند.
80. کدام شخص در انگلستان نظام جمهوری را برقرار کرد:
81. مشهورترین پادشاه عثمانی در قرن 16 م یکی از شاهان ذیل بود:
82. بزرگترین و قوی ترین کشور اروپایی در آغاز قرون جدید --- بود.
83. انقلاب صنعتی برای بار نخست از کدام کشور شروع شد:
84. در ابتدای قرن 17 م کدام کشور قدرت برتر اروپا بود:
85. سلطان محمود غزنوی در اواخر عمر خود کدام پسرش را ولیعهد تعیین نمود:
86. یکی از اشخاص ذیل برای نخستین بار کار خانه تکه بافی را در امریکا اساس گذاشت:
87. شاه اسماعیل صفوی در یکی ازشهر های ذیل تاجگذاری کرد:
88. جاده بنگال تا دریای اتک را کدام شاه سوری احداث نمود:
89. فرمانروایی احمد دوم سامانی چند سال طول کشید:
90. خلافت عباسیان در سال 1258 م توسط کدام مردمان به پایان رسید:
91. بعد از غزنویان یکی از سلسله های ذیل بر هند حکومت کردند:
92. مؤرخان فاصله میان سقوط روم غربی تا سقوط روم شرقی را به یکی از نامهای ذیل یاد میکنند:
93. انجمن ضد برده گی در امریکا توسط یکی از اشخاص ذیل تأسیس شد بود:
94. تجارت انگلیس ها با ایران از کدام یک از بنادر ذیل انجام می شد:
95. همایون بعد از شکست از سپاه شیر شاه سوری به دربار کدام شاه صفوی پناه برد:
96. سبکتگین اداره نیشاپور را به کدام فرزندش سپرد:
97. تانسن آواز خوان دربار یکی از شاهان ذیل بود:
98. چند نفر از امرای تیمور زاده گان بر افغانستان حکومت کردند:
99. زیارت بابا حاتم در بلخ از جمله عمرانات سلسله ذیل می باشد:
100. صلاح الدین ایوبی حکومت ایوبیان را در کجا تأسیس کرده بود:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.

you're currently offline