امتحان تاریخ صنف یازدهم ۲۰-۱۱-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
1. مسلمانان کدام جنگ را بنام فتح الفتوح نامیدند:
1 out of 100
2. آخرین حکمران سلسله تیموری را در سمرقند یکی از اشخاص ذیل سرنگون کرد:
2 out of 100
3. مالیات سالانۀ خراسان در عصر دولت اموی به چند میلیون درهم میرسید:
3 out of 100
4. ابومسلم خراسانی در سال 721 م در یکی از ولایات زیر چشم به جهان گشود:
4 out of 100
5. مرکز حکومت طاهریان کدام شهر بود:
5 out of 100
6. مسلمانان در مدت چند سال کار فتح ایران ساسانی را به پایان رساندند:
6 out of 100
7. مامون الرشید فرمانروایی تاشکند را به یکی از اشخاص ذیل سپرد:
7 out of 100
8. در عصر عباسی ها کدام ولایت کشور عزیز ما مرکز عمده تجارتی بود:
8 out of 100
9. آخرین حکمران دولت طاهری کی بود:
9 out of 100
10. تانشیر در کدام سال مورد حمله سلطان محمود غزنوی قرار گرفت:
10 out of 100
11. کدام یکی از دریا های ذیل مرز میان صفوی ها و ازبک ها تعیین گردید:
11 out of 100
12. گرگین از طرف کدام سلسه حاکم قندهار تعیین گردیده بود:
12 out of 100
13. محاصره اصفهان توسط شاه محمود چند ماه طول کشید:
13 out of 100
14. مفاتیح العلوم اثر کیست:
14 out of 100
15. طغرل بیگ چند سال سلطنت کرد:
15 out of 100
16. بعد از وفات سلطان غیاث الدین کی به قدرت رسید:
16 out of 100
17. با فتح کدام یکی از مناطق ذیل کیلد فتح بین النهرین به دست مسلمانان افتاد:
17 out of 100
18. بنیانگذار حکومت صفاریان یکی از اشخاص ذیل بود:
18 out of 100
19. ابو ریحان البیرونی دانشمند برجسته کشور ما در کدام عصر زندگی می کرد:
19 out of 100
20. ارتفاع منار جام غور به چند متر می رسد:
20 out of 100
21. تیمور گورگانی در کدام شهر تولد شد:
21 out of 100
22. قدرت ازبک ها در آسیای مرکزی توسط یکی از امرای ذیل پایه گذاری شد:
22 out of 100
23. میرویس نیکه چند سال زمام اداره قندهار را در دست داشت:
23 out of 100
24. جد بزرگ خاندان سلجوقی چه نام داشت:
24 out of 100
25. مسلمانان عرب در کدام سال متوجه هند شدند:
25 out of 100
26. شاه حسین هوتک به کدام زبان ها شعر می سرود:
26 out of 100
27. نظام ملک جنیدی صدراعظم یکی از پادشاهان ذیل بود:
27 out of 100
28. بعد از مرگ ناصرالدین محمود، در هند کی به قدرت رسید:
28 out of 100
29. بیرق عباسیان چه رنگ بود:
29 out of 100
30. قطب الدین ایبک بعد از چند سال سلطنت وفات کرد:
30 out of 100
31. در قرون وسطی کشور هند توسط کدام سلسه اداره میشد:
31 out of 100
32. تخت طاووس به دستور یکی از پادشاهان ذیل ساخته شده بود:
32 out of 100
33. معروفترین پادشاه ازبک ها چی نام داشت:
33 out of 100
34. با فرهنگ ترین مردمان در قرون وسطی یکی از مردمان ذیل بودند:
34 out of 100
35. همایون پسر بابر کدام برادر خود را کور ساخت:
35 out of 100
36. نادر افشار با عبور از کدام ولایت به محاصره قندهار پرداخت:
36 out of 100
37. یکی از سپاهیان ذیل نیروی اصلی دولت عثمانی را تشکیل میداد:
37 out of 100
38. سلطان سلیم در کدام جنگ لشکر صفوی را شکست داد:
38 out of 100
39. چنگیز پس از غلبه بر کدام قسمت تبت در گذشت:
39 out of 100
40. قارۀ امریکا در یکی از سال های ذیل کشف شد:
40 out of 100
41. جنگ های صلیبی پس از چند قرن در سال1291 م با پیروزی مسلمانان به پایان رسید:
41 out of 100
42. دستگاه چاپ توسط یکی از دانشمندان ذیل اختراع شد:
42 out of 100
43. امین الرشید توسط کی به قتل رسید:
43 out of 100
44. حکومت مغول ها در چین چند سال طول کشید:
44 out of 100
45. تاج محل در کجا موقعیت دارد:
45 out of 100
46. امپراتوری تانگ چند سال بر سرزمین چین حکومت کرد:
46 out of 100
47. کدام حکمران بابری با دختر راجپوت ها ازدواج کرد:
47 out of 100
48. سلطان شهاب الدین محمد غوری کدام قسمت هند را تصرف نمود:
48 out of 100
49. بابر در سن چند ساله گی وفات کرد:
49 out of 100
50. شاه محمود کدام شخص را قاضی القضات در ایران تعیین کرد:
50 out of 100
51. تیمور بین سال های (1333 م و 1380 م) چند بار به مملکت خوارزم لشکر کشید:
51 out of 100
52. آل کرت ها مدت چند سال در افغانستان حکومت کردند:
52 out of 100
53. غزنویان در یکی از مناطق ذیل در مقابل ترکمنان شکست خوردند:
53 out of 100
54. نخستین بار کدام یکی از حکمرانان ذیل خود را خوارزم شاه نامید:
54 out of 100
55. بنیانگذار سلسلۀ صفوی در ایران کی بود:
55 out of 100
56. بعد از حاجی میرویس نیکه یکی از اشخاص ذیل به ریاست حکومت در قندهار رسید:
56 out of 100
57. نیروهای روسی کدام شهر را به عنوان مرکز نظامی خویش برای حمله به ایران برگزیده بودند:
57 out of 100
58. جنگی که میان ترکان و افغانها در ناحیه کرد صورت گرفت چه تعداد سربازان ترکی کشته شدند:
58 out of 100
59. حکومت هوتکیان در ایران توسط کدام شخص از بین رفت:
59 out of 100
60. شاه اشرف برای مقابله با روسها که به درون خاک ایران پیشروی کرده بودند کی را فرستاد:
60 out of 100
61. هسته اصلی لشکریان تیمور را یکی از مردمان ذیل تشکیل میداد:
61 out of 100
62. چنگیز لقب یکی از حکمرانان ذیل می باشد:
62 out of 100
63. فیروز پسر سلیم شاه سوری توسط کی به قتل رسید:
63 out of 100
64. در مدت 181 سال چند پادشاه گورگانی بر هند حکومت کردند:
64 out of 100
65. چینی ها باروت را در کدام عصر اختراع کردند:
65 out of 100
66. کتاب راگ درپن در عرصه موسیقی توسط یک از افراد ذیل تألیف و نشر شد:
66 out of 100
67. قیام دهقانان در چین به رهبری کدام شخص صورت گرفت:
67 out of 100
68. کدام یکی از نظام های ذیل در قرون وسطی بر اروپا حاکم بود:
68 out of 100
69. در زمان کدام سلطان مغولی در هند نفوذ استعماری انگلیس آغاز شد:
69 out of 100
70. اساس حکومت انگلستان را اقوام ذیل گذاشتند:
70 out of 100
71. در سال دوم هجری مسلمانان کدام مناطق را از تصرف مسیحیان خارج ساختند:
71 out of 100
72. یکی از مردمان ذیل راه بحری به مشرق زمین را کشف کردند:
72 out of 100
73. جنوبی ترین نقطه قاره افریقا — نام دارد.
73 out of 100
74. همایون چند سال در هند حکومت نمود:
74 out of 100
75. شغل اصلی اروپایی ها در قرون وسطی یکی ازپیشه های ذیل بود:
75 out of 100
76. آخرین پایگاه های صلیبی ها در یکی از سواحل ذیل بود:
76 out of 100
77. سقوط امپراتوری روم اثر کیست:
77 out of 100
78. در سال های (1519ــ 1556 م) یکی از اشخاص ذیل امپراتور مقدس روم بود:
78 out of 100
79. فلاسفۀ بزرگ اروپا در قرون جدید —- بودند.
79 out of 100
80. کدام شخص در انگلستان نظام جمهوری را برقرار کرد:
80 out of 100
81. مشهورترین پادشاه عثمانی در قرن 16 م یکی از شاهان ذیل بود:
81 out of 100
82. بزرگترین و قوی ترین کشور اروپایی در آغاز قرون جدید — بود.
82 out of 100
83. انقلاب صنعتی برای بار نخست از کدام کشور شروع شد:
83 out of 100
84. در ابتدای قرن 17 م کدام کشور قدرت برتر اروپا بود:
84 out of 100
85. سلطان محمود غزنوی در اواخر عمر خود کدام پسرش را ولیعهد تعیین نمود:
85 out of 100
86. یکی از اشخاص ذیل برای نخستین بار کار خانه تکه بافی را در امریکا اساس گذاشت:
86 out of 100
87. شاه اسماعیل صفوی در یکی ازشهر های ذیل تاجگذاری کرد:
87 out of 100
88. جاده بنگال تا دریای اتک را کدام شاه سوری احداث نمود:
88 out of 100
89. فرمانروایی احمد دوم سامانی چند سال طول کشید:
89 out of 100
90. خلافت عباسیان در سال 1258 م توسط کدام مردمان به پایان رسید:
90 out of 100
91. بعد از غزنویان یکی از سلسله های ذیل بر هند حکومت کردند:
91 out of 100
92. مؤرخان فاصله میان سقوط روم غربی تا سقوط روم شرقی را به یکی از نامهای ذیل یاد میکنند:
92 out of 100
93. انجمن ضد برده گی در امریکا توسط یکی از اشخاص ذیل تأسیس شد بود:
93 out of 100
94. تجارت انگلیس ها با ایران از کدام یک از بنادر ذیل انجام می شد:
94 out of 100
95. همایون بعد از شکست از سپاه شیر شاه سوری به دربار کدام شاه صفوی پناه برد:
95 out of 100
96. سبکتگین اداره نیشاپور را به کدام فرزندش سپرد:
96 out of 100
97. تانسن آواز خوان دربار یکی از شاهان ذیل بود:
97 out of 100
98. چند نفر از امرای تیمور زاده گان بر افغانستان حکومت کردند:
98 out of 100
99. زیارت بابا حاتم در بلخ از جمله عمرانات سلسله ذیل می باشد:
99 out of 100
100. صلاح الدین ایوبی حکومت ایوبیان را در کجا تأسیس کرده بود:
100 out of 100

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست