امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1. حدود امپراطوری کنشکا از طرف شمال تا کجا میرسید:
2. چند تن از حاکمان یونان – باختری بر سر زمین باختر حکومت کردند:
3. قدیمی ترین مدنیت آریایی در افغانستان به یکی از نام های ذیل یاد میگردد:
4. شهر بلخ را یکی از پادشاهان ذیل بنا کرد:
5. بعد از فریدون یکی از اشخاص ذیل به قدرت رسید:
6. در پی از بین رفتن حاکمیت اور در کدام قسمت بین النهرین جنگ آغاز شد:
7. (تمدن بر بنیاد فرهنگ های بدوی بوجود می آید و تحت حملات همین فرهنگ بدوی نیز دوباره از بین میرود) نظریه کدام یکی از مؤرخین ذیل می باشد:
8. قدیمی ترین تمدن جهان در کجا بوجود آمده است:
9. در عهد کدام خلیفه مسلمین، لشکر اسلام تحت قیادت عبدالله بن عامر تا حدود کابل رسید:
10. گوتی ها چند قرن حاکمیت کردند:
11. در کدام سال مصر به تصرف امپراطوری فارس در آمد:
12. زریاسپ مرکز کدام یکی از حکمرانان ذیل بود:
13. آخرین امپراتور دوره یونان باختر که بر تمام حوزۀ باختر حاکمیت کرد چی نام داشت:
14. در کدام قرن در هند دین بودایی به میان آمد:
15. بگرام برای نخستین بار توسط باستان شناسان کدام کشور سروی گردید:
16. دولت های مشهور شهر یونان عبارت بودند از:
17. قبل از ظهور دین مقدس اسلام اکثریت مردم حجاز --- می پرستیدند.
18. تازه ترین معلومات راجع به امپراطوری کوشانی از کدام منطقه ذیل بدست آمده است:
19. دیوار چین به فرمان شی هوانگ تی در مدت چند سال ساخته شد:
20. بنابر حکم کدام پادشاه تمامی گفتار های زردشت در 12 هزار پوست گاو تحریر گردید:
21. حکمرانی دیودتس دارای چند مرحله بود:
22. کدام یکی از حکمرانان ذیل آخرین حکمران سلسلۀ کیانیان بود:
23. هارون الرشید در کجا وفات نمود:
24. در سیستم طبقاتی هند، سودرا به کدام طبقه گفته میشد:
25. حاکم مشهور هخامنشی ها کدام یکی از اشخاص ذیل بود:
26. قدیمی ترین کتابخانه جهان در کجا تأسیس شده بود:
27. بعد از مرگ کیدار، کدام شخص به قدرت رسید:
28. در سلسله ماد ها چند پادشاه معروف به قدرت رسیدند:
29. در یکی از دوره های ذیل روحانیون مصر مالیه میپرداختند:
30. تمدن هراپه و موهنجودارو در کدام قسمت سند به میان آمد:
31. اسکندر مقدونی بعد از تسخیر مصر و ترکیه به کجا رفت:
32. مجلس اعیان روم متشکل از چند عضو بود:
33. داستان الیاد و ادیسه در کدام عصر تمدن یونان نوشته شده است:
34. کدام شخص اساس امپراتوری روم را گذاشت:
35. قانون روم چند بخش داشت:
36. کستانتین کدام شهر را پایتخت خود انتخاب نمود:
37. اولین زمامدار اسلامی که سکه بنام خود ضرب نمود یکی از زمامداران ذیل می باشد:
38. شهر های کوفه و بصره در زمان خلافت کدام خلیفه مسلمین آباد گردید:
39. قوماندان سپاه فارسی ها توسط کی کشته شد:
40. محمد بن قاسم فتوحات خود را تا کجا وسعت داد:
41. کجولاکدفیسیس چند سال حکمرانی کرد:
42. کدام یکی از باستان شناسان ذیل ثابت کرد دو مجسمه بزرگ در بامیان در قرن های چهارم و پنجم میلادی ساخته شده است:
43. یکی از حکمرانان ذیل بعد از اسکندر مقدونی مصر را از پیکر امپراطوری یونان جدا کرد:
44. غزوه احد در کدام سال بوقوع پیوست:
45. نسب کدام صحابه در جد ششم با پیامبر (ص) یکجا میشود:
46. آخرین حکمران خانوادۀ عباسی ها بدست کی به قتل رسید:
47. حضرت محمد (ص) در کدام سال چشم به جهان گشود:
48. بعد از کدام غزوه خالد بن ولید اسلام را پذیرفت:
49. حضرت ابوبکر صدیق (رض) برای دفع رومیان کدام شخص را به اردن فرستاد:
50. آن مناطقی که در میان دو دریا (دجله و فرات) موقعیت دارند بنام --- یاد می گردد.
51. کاوه آهنگر مردم را در مقابل کی به قیام دعوت نمود:
52. لشکر اسلام در زمان کدام خلیفه مسلمین به افغانستان رسید:
53. مؤسس سلسله پیشدادیان یکی از حکمرانان ذیل می باشد:
54. کنشکا در غرب با یکی از کشور های ذیل روابط تجارتی داشت:
55. حضرت علی (رض) چند سال خلافت نمود:
56. در امریکای جنوبی کدام یکی از تمدن های ذیل بوجود آمده بود:
57. قبل از ظهور دین مقدس اسلام شبه جزیره عرب به چند بخش تقسیم شده بود:
58. حکمران عباسی که بنام سفاح (خونریز) مشهور بود عبارت است از:
59. عرض دیوار چین چند متر است:
60. تمدن اولی یونان به یکی از نامهای ذیل یاد میشود:
61. کاغذ در قرن اول میلادی در کدام کشور تهیه شد:
62. در 2100 قبل از میلاد خاندان ذیل در مصر به قدرت رسید:
63. بعد از لهراسپ کدام پسرش حاکم بلخ شد:
64. آخرین حکمران هخامنشی ها:
65. دومین حاکمیت سیاسی کشور ما در کتاب اوستا بنام --- یاد شده است.
66. چندراگوپتا در کدام یکی از سال های ذیل در گذشت:
67. مؤرخین تاریخ مصر را از زمان مینز تا ورود هخامنشی ها به چند دوره تقسیم نموده اند:
68. حضرت محمد (ص) در هر سال چند ماه را در غار حُرا سپری می کردند:
69. شهر آی خانم در کدام ولایت موقعیت دارد:
70. با از بین رفتن قبیله چه این یکی از سلسله های ذیل در چین به قدرت رسید:
71. نخستین خط به میان آمده در بین النهرین:
72. ویماتکتو در میان کدام سالها حکمرانی نمود:
73. بعد از فاهیان یکی از زایرین ذیل از هده دیدن نمود:
74. در غزوۀ بدر تعداد مشرکین به چند تن می رسید:
75. پیغمبر (ص) تهداب اولین مسجد را در کجا گذاشت:
76. حضرت محمد (ص) در سن چند ساله گی همرای کاکای خود به شام سفر نمود:
77. قوۀ بحری در زمان کدام یکی از اصحاب ذیل ایجاد گردید:
78. آخرین امپراتور اینکاها یکی از اشخاص ذیل می باشد:
79. قدیمی ترین محل بین النهرین بنام چی یاد میشود:
80. پس از مرگ کدام یکی از حکمرانان ذیل در چین هرج و مرج حاکم شد:
81. یکی از اقوام ذیل حاکمیت اکدی ها را در بین النهرین از بین برد:
82. درسال 400 م کدام یک از زایرین ذیل از بامیان دیدن نمود:
83. امپراتوری هخامنشی ها از طرف کی ها واژگون شد:
84. تاکسیلا، کاتیاوار و موریا پته را کدام حکمران باختر از قید سلطۀ پادشاه هندی خارج ساخت:
85. مؤسس خاندان هژدهم در مصر یکی از اشخاص ذیل می باشد:
86. نخستین حکومت در چین به کدام نام یاد میشود:
87. در جنگ پلوپونیز کدام دولت یونان پیروز شد:
88. جنگ صفین میان کدام دو صحابه واقع شد:
89. کیکاوس در اطراف کوه ارزیفیه چند قلعه بزرگ آباد کرد:
90. سیستم کاست را در هند یکی از اقوام ذیل بوجود آورد:
91. برای اولین بار چند تن از مسلمانان به حبشه حجرت کردند:
92. کشور چین در کدام قسمت آسیا موقعیت دارد:
93. دیمیتروس توسط یکی از قوماندانان ذیل شکست خورد:
94. دست آورد های یونان از طریق کدام تمدن به اروپا منتشر می شد:
95. در سنگ نوشته بیستون، چند منطقه تحت حاکمیت هخامنشی ها ذکر گردیده است:
96. حضرت علی (رض) توسط کی به شهادت رسید:
97. کرشاسپ چند سال حکومت کرد:
98. آرین معنای ذیل را افاده می کند:
99. آخرین شاه ساسانی بنام ـــــــ به وسیله احنف ابن قیس در سال 651 میلادی شکست خورد.
100. در جنگ قادسیه سرلشکر مسلمانان کی بود:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline