امتحان تاریخ صنف دهم ۱۳-۱۱-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
1. حدود امپراطوری کنشکا از طرف شمال تا کجا میرسید:
1 out of 100
2. چند تن از حاکمان یونان – باختری بر سر زمین باختر حکومت کردند:
2 out of 100
3. قدیمی ترین مدنیت آریایی در افغانستان به یکی از نام های ذیل یاد میگردد:
3 out of 100
4. شهر بلخ را یکی از پادشاهان ذیل بنا کرد:
4 out of 100
5. بعد از فریدون یکی از اشخاص ذیل به قدرت رسید:
5 out of 100
6. در پی از بین رفتن حاکمیت اور در کدام قسمت بین النهرین جنگ آغاز شد:
6 out of 100
7. (تمدن بر بنیاد فرهنگ های بدوی بوجود می آید و تحت حملات همین فرهنگ بدوی نیز دوباره از بین میرود) نظریه کدام یکی از مؤرخین ذیل می باشد:
7 out of 100
8. قدیمی ترین تمدن جهان در کجا بوجود آمده است:
8 out of 100
9. در عهد کدام خلیفه مسلمین، لشکر اسلام تحت قیادت عبدالله بن عامر تا حدود کابل رسید:
9 out of 100
10. گوتی ها چند قرن حاکمیت کردند:
10 out of 100
11. در کدام سال مصر به تصرف امپراطوری فارس در آمد:
11 out of 100
12. زریاسپ مرکز کدام یکی از حکمرانان ذیل بود:
12 out of 100
13. آخرین امپراتور دوره یونان باختر که بر تمام حوزۀ باختر حاکمیت کرد چی نام داشت:
13 out of 100
14. در کدام قرن در هند دین بودایی به میان آمد:
14 out of 100
15. بگرام برای نخستین بار توسط باستان شناسان کدام کشور سروی گردید:
15 out of 100
16. دولت های مشهور شهر یونان عبارت بودند از:
16 out of 100
17. قبل از ظهور دین مقدس اسلام اکثریت مردم حجاز — می پرستیدند.
17 out of 100
18. تازه ترین معلومات راجع به امپراطوری کوشانی از کدام منطقه ذیل بدست آمده است:
18 out of 100
19. دیوار چین به فرمان شی هوانگ تی در مدت چند سال ساخته شد:
19 out of 100
20. بنابر حکم کدام پادشاه تمامی گفتار های زردشت در 12 هزار پوست گاو تحریر گردید:
20 out of 100
21. حکمرانی دیودتس دارای چند مرحله بود:
21 out of 100
22. کدام یکی از حکمرانان ذیل آخرین حکمران سلسلۀ کیانیان بود:
22 out of 100
23. هارون الرشید در کجا وفات نمود:
23 out of 100
24. در سیستم طبقاتی هند، سودرا به کدام طبقه گفته میشد:
24 out of 100
25. حاکم مشهور هخامنشی ها کدام یکی از اشخاص ذیل بود:
25 out of 100
26. قدیمی ترین کتابخانه جهان در کجا تأسیس شده بود:
26 out of 100
27. بعد از مرگ کیدار، کدام شخص به قدرت رسید:
27 out of 100
28. در سلسله ماد ها چند پادشاه معروف به قدرت رسیدند:
28 out of 100
29. در یکی از دوره های ذیل روحانیون مصر مالیه میپرداختند:
29 out of 100
30. تمدن هراپه و موهنجودارو در کدام قسمت سند به میان آمد:
30 out of 100
31. اسکندر مقدونی بعد از تسخیر مصر و ترکیه به کجا رفت:
31 out of 100
32. مجلس اعیان روم متشکل از چند عضو بود:
32 out of 100
33. داستان الیاد و ادیسه در کدام عصر تمدن یونان نوشته شده است:
33 out of 100
34. کدام شخص اساس امپراتوری روم را گذاشت:
34 out of 100
35. قانون روم چند بخش داشت:
35 out of 100
36. کستانتین کدام شهر را پایتخت خود انتخاب نمود:
36 out of 100
37. اولین زمامدار اسلامی که سکه بنام خود ضرب نمود یکی از زمامداران ذیل می باشد:
37 out of 100
38. شهر های کوفه و بصره در زمان خلافت کدام خلیفه مسلمین آباد گردید:
38 out of 100
39. قوماندان سپاه فارسی ها توسط کی کشته شد:
39 out of 100
40. محمد بن قاسم فتوحات خود را تا کجا وسعت داد:
40 out of 100
41. کجولاکدفیسیس چند سال حکمرانی کرد:
41 out of 100
42. کدام یکی از باستان شناسان ذیل ثابت کرد دو مجسمه بزرگ در بامیان در قرن های چهارم و پنجم میلادی ساخته شده است:
42 out of 100
43. یکی از حکمرانان ذیل بعد از اسکندر مقدونی مصر را از پیکر امپراطوری یونان جدا کرد:
43 out of 100
44. غزوه احد در کدام سال بوقوع پیوست:
44 out of 100
45. نسب کدام صحابه در جد ششم با پیامبر (ص) یکجا میشود:
45 out of 100
46. آخرین حکمران خانوادۀ عباسی ها بدست کی به قتل رسید:
46 out of 100
47. حضرت محمد (ص) در کدام سال چشم به جهان گشود:
47 out of 100
48. بعد از کدام غزوه خالد بن ولید اسلام را پذیرفت:
48 out of 100
49. حضرت ابوبکر صدیق (رض) برای دفع رومیان کدام شخص را به اردن فرستاد:
49 out of 100
50. آن مناطقی که در میان دو دریا (دجله و فرات) موقعیت دارند بنام — یاد می گردد.
50 out of 100
51. کاوه آهنگر مردم را در مقابل کی به قیام دعوت نمود:
51 out of 100
52. لشکر اسلام در زمان کدام خلیفه مسلمین به افغانستان رسید:
52 out of 100
53. مؤسس سلسله پیشدادیان یکی از حکمرانان ذیل می باشد:
53 out of 100
54. کنشکا در غرب با یکی از کشور های ذیل روابط تجارتی داشت:
54 out of 100
55. حضرت علی (رض) چند سال خلافت نمود:
55 out of 100
56. در امریکای جنوبی کدام یکی از تمدن های ذیل بوجود آمده بود:
56 out of 100
57. قبل از ظهور دین مقدس اسلام شبه جزیره عرب به چند بخش تقسیم شده بود:
57 out of 100
58. حکمران عباسی که بنام سفاح (خونریز) مشهور بود عبارت است از:
58 out of 100
59. عرض دیوار چین چند متر است:
59 out of 100
60. تمدن اولی یونان به یکی از نامهای ذیل یاد میشود:
60 out of 100
61. کاغذ در قرن اول میلادی در کدام کشور تهیه شد:
61 out of 100
62. در 2100 قبل از میلاد خاندان ذیل در مصر به قدرت رسید:
62 out of 100
63. بعد از لهراسپ کدام پسرش حاکم بلخ شد:
63 out of 100
64. آخرین حکمران هخامنشی ها:
64 out of 100
65. دومین حاکمیت سیاسی کشور ما در کتاب اوستا بنام — یاد شده است.
65 out of 100
66. چندراگوپتا در کدام یکی از سال های ذیل در گذشت:
66 out of 100
67. مؤرخین تاریخ مصر را از زمان مینز تا ورود هخامنشی ها به چند دوره تقسیم نموده اند:
67 out of 100
68. حضرت محمد (ص) در هر سال چند ماه را در غار حُرا سپری می کردند:
68 out of 100
69. شهر آی خانم در کدام ولایت موقعیت دارد:
69 out of 100
70. با از بین رفتن قبیله چه این یکی از سلسله های ذیل در چین به قدرت رسید:
70 out of 100
71. نخستین خط به میان آمده در بین النهرین:
71 out of 100
72. ویماتکتو در میان کدام سالها حکمرانی نمود:
72 out of 100
73. بعد از فاهیان یکی از زایرین ذیل از هده دیدن نمود:
73 out of 100
74. در غزوۀ بدر تعداد مشرکین به چند تن می رسید:
74 out of 100
75. پیغمبر (ص) تهداب اولین مسجد را در کجا گذاشت:
75 out of 100
76. حضرت محمد (ص) در سن چند ساله گی همرای کاکای خود به شام سفر نمود:
76 out of 100
77. قوۀ بحری در زمان کدام یکی از اصحاب ذیل ایجاد گردید:
77 out of 100
78. آخرین امپراتور اینکاها یکی از اشخاص ذیل می باشد:
78 out of 100
79. قدیمی ترین محل بین النهرین بنام چی یاد میشود:
79 out of 100
80. پس از مرگ کدام یکی از حکمرانان ذیل در چین هرج و مرج حاکم شد:
80 out of 100
81. یکی از اقوام ذیل حاکمیت اکدی ها را در بین النهرین از بین برد:
81 out of 100
82. درسال 400 م کدام یک از زایرین ذیل از بامیان دیدن نمود:
82 out of 100
83. امپراتوری هخامنشی ها از طرف کی ها واژگون شد:
83 out of 100
84. تاکسیلا، کاتیاوار و موریا پته را کدام حکمران باختر از قید سلطۀ پادشاه هندی خارج ساخت:
84 out of 100
85. مؤسس خاندان هژدهم در مصر یکی از اشخاص ذیل می باشد:
85 out of 100
86. نخستین حکومت در چین به کدام نام یاد میشود:
86 out of 100
87. در جنگ پلوپونیز کدام دولت یونان پیروز شد:
87 out of 100
88. جنگ صفین میان کدام دو صحابه واقع شد:
88 out of 100
89. کیکاوس در اطراف کوه ارزیفیه چند قلعه بزرگ آباد کرد:
89 out of 100
90. سیستم کاست را در هند یکی از اقوام ذیل بوجود آورد:
90 out of 100
91. برای اولین بار چند تن از مسلمانان به حبشه حجرت کردند:
91 out of 100
92. کشور چین در کدام قسمت آسیا موقعیت دارد:
92 out of 100
93. دیمیتروس توسط یکی از قوماندانان ذیل شکست خورد:
93 out of 100
94. دست آورد های یونان از طریق کدام تمدن به اروپا منتشر می شد:
94 out of 100
95. در سنگ نوشته بیستون، چند منطقه تحت حاکمیت هخامنشی ها ذکر گردیده است:
95 out of 100
96. حضرت علی (رض) توسط کی به شهادت رسید:
96 out of 100
97. کرشاسپ چند سال حکومت کرد:
97 out of 100
98. آرین معنای ذیل را افاده می کند:
98 out of 100
99. آخرین شاه ساسانی بنام ـــــــ به وسیله احنف ابن قیس در سال 651 میلادی شکست خورد.
99 out of 100
100. در جنگ قادسیه سرلشکر مسلمانان کی بود:
100 out of 100

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست