۵۰ سوال فزیک حرارت

فورمهای کانکور و کتابها

این مجموعه را برای دانش آموزان صنوف اساسات آماده کرده بودیم و شامل سوالات تبدیل واحدات درجه حرارت به یکدیگر، تفاوت درجه های حرارت، مقدار حرارت، درجه حرارت تعادل، تبدیل حالت های سه گانه ماده، محاسبه درجه حرارت تعادل و سایر موضوعات شامل در فزیک حرارت میباشد. از لینک ذیل میتوانید سوالات چهارجوابه فزیک حرارت را دانلود کنید.

سوالات فزیک حرارت

Anis
فورمهای کانکور و کتابها
anis.science
anis.science
anis_science
Anis
فورمهای کانکور و کتابها
anis.science
anis.science
anis_science
فهرست

you're currently offline