مجموعه ۲۶۵ سوال تمام مضامین ساینسی

این مجموعه شامل 47 سوال مثلثات، 63 سوال الجبر، 45 سوال هندسه، 60 سوال کیمیا و 50 سوال فزیک میباشد. برای دانلود مجموعه سوالات، لینک ذیل را کلیک کنید.

مجموعه 265 سوال تمام مضامین ساینسی

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.