این مجموعه شامل 47 سوال مثلثات، 63 سوال الجبر، 45 سوال هندسه، 60 سوال کیمیا و 50 سوال فزیک میباشد. برای دانلود مجموعه سوالات، لینک ذیل را کلیک کنید.

مجموعه 265 سوال تمام مضامین ساینسی

فهرست

you're currently offline